• เจนจิต นาคปรีชา

  ผู้อำนวยการ
  กองการวิจัยและนวัตกรรม

  055-968888

  jenjitn@nu.ac.th

 • นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  งานบุคคล / งานประชุม

  055-968643

  kanruetaie@nu.ac.th

 • นางณิชนันทน์ ฟักบัว

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  งานประกันคุณภาพ/ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

  055-968746

  onpreeyat@nu.ac.th

 • นางสาวประดารัตน์ เปพะนัส

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  งานการเงิน

  055-968643

  pradaratp@nu.ac.th

 • นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  งานนโยบายและแผน/COEs/STI Business Incubation/Business Brotherhood

  055-968713

  penpornp@nu.ac.th

 • นางสาวมัทนา นาคสิงห์

  นักวิชาการพัสดุ

  งานพัสดุ

  055-968729

  mattanan@nu.ac.th

 • นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ธุรการ/งานสารบรรณ

  055-968640

  tuanhaic@nu.ac.th

 • นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ

  รักษาการหัวหน้างาน

  จัดการมาตรฐานและเครือข่าย

  0-5596-8752

  thanakornt@nu.ac.th

 • นางสาวสิริกานต์ มุ่ยจันตา

  เจ้าหน้าที่วิจัย

  NU-IRB Panel 1

  0-5596-8752

  sirikanm@nu.ac.th

 • นางสาวนภัสวรรณ ฉ่ำคร้าม

  นักประชาสัมพันธ์

  NU-IRB Panel 2

  0-5596-8642

  napatsawanc@nu.ac.th

 • ยุทธนา สงนรินทร์

  รักษาการหัวหน้างาน

  วิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน

  055-968636

  yuttanas@nu.ac.th

 • นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ

  นักวิจัย

  แหล่งทุนภายนอก

  0-5596-8786

  pimladas@nu.ac.th

 • นางสาวอารยา อินเลื่อม

  เจ้าหน้าที่วิจัย

  NU-IRB Panel 1,2

  0-5596-8721

  arayai@nu.ac.th

 • นางสาวจุฬาวรรณ อ่อนอิ่ม

  เจ้าหน้าที่วิจัย

  NU-IRB Panel 2

  055-968721

  jurawano@nu.ac.th

 • ภวัต ภาชนะ

  รักษาการหัวหน้างาน

  เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย

  055-968788

  bhavatab@nu.ac.th

 • นางสาวธีราพร ขวัญคง

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ทุนวิจัยงบประมาณรายได้

  055-968636

  teerapornkw@nu.ac.th

 • นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ทุนวิจัย FF และแหล่งทุนภายนอก

  055-968614

  montirac@nu.ac.th

 • นางสาวสุภัชญา เครือออน

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  งานสื่อสารการวิจัย

  0-5596-8641

  supatchayakr@nu.ac.th

 • นางสาววานิชญา บุตรมางกูล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  การประชาสัมพันธ์

  0-5596-8641

  wanitchayab@nu.ac.th

 • นางสาวศิริพร ขัติยะ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  การประชาสัมพันธ์

  0-5596-8634

  siripornkh@nu.ac.th

 • นางสาวจริยา จริยา

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก

  055-968786

  jariyaj@nu.ac.th

 • กฤษฏิ์พิชชา เกตุจ้อย

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  งานการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  055-968634

  kishphitchah@nu.ac.th

 • นางสาวธนัญญา เสริมชูธรรม

  นักวิชาการศึกษา

  NU-NREC

  0-5596-8637

  thananyac@nu.ac.th

 • นางสาววิภาดา บุญส่งแท้

  นักวิทยาศาสตร์

  ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

  0-5596-968745

  wiphadab@nu.ac.th

 • นายยงยุทธ บ่อแก้ว

  นักวิชาการศึกษา

  งานเว็บไซต์

  055-968715

  yongyutb@nu.ac.th

 • ปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ความปลอดภัยทางชีวภาพ

  0-5596-8604

  prangtipk@nu.ac.th