ขอเชิญชวน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
NU Research Lunch Talk (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)

ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)
โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยรับผู้เข้าร่วมแต่ละ EP จำนวน 200 คน

1. ร่างกำหนดการ

ชื่อ :

นามสกุล :

ประเภทหน่วยงานภายใน/ภายนอก :

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/สังกัด :

สถานะ :

โทรศัพท์ :

E-Mail :

*ขอให้ผู้ลงทะเบียนโปรดตรวจสอบความถูกต้องของ Email
หัวข้อบรรยาย : EP1. Traffy Fondue นวัตกรรมแอปพลิเคชันจัดการปัญหาเมือง ตอบโจทย์ผู้ใช้จริง
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม (นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : NECTEC)

EP2. จุดเริ่มต้นงานวิจัยจิ้งหรีดสู่โอกาสใหม่ ภาคอุตสาหกรรมขายได้จริง !
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดย ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล (คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร)
EP3. งานวิจัยสิ่งแวดล้อมใช้ได้จริง สร้างผลกระทบสูง ตีพิมพ์ได้ !
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

EP4. นักวิจัยใหม่กับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติคุณภาพสูง !
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดย ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ เวียงคำ (คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
EP5. งานวิจัยดนตรีสู่การสร้างนวัตกรรมใช้ได้จริง จดทรัพย์สินทางปัญญาได้ !
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 – 13.00 น.
โดย ผศ.ดร.วิชญ์ บุญรอด (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ที่

ชื่อ - นามสกุล

มหาวิทยาลัย

หัวข้อบรรยายที่เข้าร่วม

1

ยงยุทธ บ่อแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

2

ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

3

สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

EP1. EP3. EP4. EP5.

4

กัลยา บุญหล้า

นเรศวร

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

5

ศิริพร เดชะศิลารักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

6

รศ.กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ

ม.นเรศวร

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

7

มยุรี กระจายกลาง

นเรศวร

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

8

ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

EP2. EP3. EP4.

9

ศิริวรรณ กิจโชติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ ภาคบริหารธุรกิจ

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

10

พัทธมน แสงอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์

EP2. EP3. EP4. EP5.

11

พาชื่น โพทัพ

นเรศวร

EP2. EP3. EP4. EP5.

12

รุ่งรัตน์ ระย้าแก้ว

คณะแพทยศาสตร์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

13

ภคพร สงวนพงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคสรีรวิทยา

EP2. EP4.

14

สุทิวัส พันธ์สายหยุด

นเรศวร

EP1. EP4.

15

อนุรักษ์ สิงห์ชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

16

ชินวัฒน์ สิงหะ

กองกฎหมาย

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

17

ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

18

กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข

ภ.เศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

19

นางสาวฉลวยลักษณ์ วงษ์ด่อน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

20

วัชรพงษ์ แสงใส

คณะทันตแพทยศาสตร์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

21

ชยุต กรรณิการ์

คณะแพทยศาสตร์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

22

นายชโยดม แป้นจันทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

23

กัญณิภา ทัศนภักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

EP1. EP3.

24

จินตนา​ ว่อง​วิก​ย์การ​

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

25

หัทยา สติหทัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

EP3. EP5.

26

นนท์ปกรณ์ วัชรสุทธิพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

EP1. EP3.

27

จารุวัฒน์ พัฒน์มณี

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

EP1. EP4.

28

ผศ.ดร.นฤมล สีพลไกร

วิศวกรรมศาสตร์

EP1. EP2. EP3. EP4.

29

สายจิต สุขหนู

สาธารณสุขศาสตร์

EP2. EP4.

30

ขวัญทิวา โฉมแดง

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

EP2. EP4.

31

สมบูรณ์ จงลีรุจสิริสกุล

-

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

32

วิรัลสุดา เถาะสุววรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

EP1. EP3. EP4.

33

กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ

ม.นเรศวร

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

34

นางสาวฐิติรดา เปรมปรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

EP2. EP4.

35

นภัสนันท์ จอกทอง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

EP3.

36

ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

37

Kyle Kohler

Naresuan University, Faculty of Humanities, English Department

EP1. EP2. EP3. EP4. EP5.

หมายเหตุ.
1. สำหรับ EP ที่ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนครบ จำนวน 100 คน แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
2. กองการวิจัยและนวัตกรรม จะจัดส่งลิ้งค์ของโปรแกรม Zoom Meeting ID และ Passcode ให้ผู้เข้าร่วมทาง Email ในภายหลัง