แนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนเงินรางวัลและการตีพิมพ์


หมายเหตุ.

  1. นักวิจัยส่งบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน

  2. นักวิจัยและผู้ประสานงานคณะสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของคำร้องที่ส่งไป โดยการ Login เข้าระบบบริหารโครงการวิจัย

รายละเอียดของขั้นตอน

ระเบียบประกาศ/ ขั้นตอนการใช้ระบบ
ประกอบด้วยเอกสาร

  1. ระเบียบประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  2. หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (6 ส.ค.56)

  3. หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

  4. แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

  5. แนวปฏิบัติการขอรับทุน(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)