หลักเกณฑ์การคัดเลือก รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565
1. บุคคลที่มีสิทธิขอรับรางวัล

  1.1 เป็นบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ยกเว้นรางวัลไชยานุภาพ

  1.2 นักวิจัยประเภทบุคคล ต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรกในวารสารตีพิมพ์ (First Author) หรือเป็นผู้จัดทำต้นฉบับ (Corresponding Author) หรือเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย

2. การเสนอชื่อรับรางวัล

  2.1 นักวิจัยเสนอชื่อได้โดยตรง

  2.2 คณะต้นสังกัดเสนอชื่อ

3. ลักษณะผลงานวิจัยที่มีสิทธิขอรับรางวัล

  3.1 เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ในวารสารที่มีค่า Impact factor ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Journal Citation Report (JCR)

  3.2 เป็นผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ทั้งนี้ผลงานต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือ ไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอจบการศึกษา และไม่เคยเป็นผลงานที่ถูกพิจารณาเพื่อรับรางวัลตามประกาศนี้

4. ประเภทของรางวัล

  4.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (NU Outstanding Researcher in Basic Research)

  4.2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี (NU Outstanding Researcher in Applied and Technology Research)

  4.3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (NU Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research)

  4.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน (NU Outstanding Research Team)

  4.5 รางวัลไชยานุภาพ (Chaiyanupap Researcher Award) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ

(* หมายเหตุ รางวัลนี้มาจากการเสนอชื่อตนเอง คณะต้นสังกัดเสนอชื่อ ซึ่งเสนอชื่อได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้)


5. รางวัล

ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแต่ละประเภทจะได้รับ เข็มที่ระลึก เกียรติบัตรและเงินรางวัลๆ ดังนี้

  5.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (NU Outstanding Researcher in Basic Research) รางวัลละ 50,000 บาท

  5.2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี (NU Outstanding Researcher in Applied and Technology Research) รางวัลละ 50,000 บาท

  5.3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (NU Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research) รางวัลละ 50,000 บาท

  5.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน (NU Outstanding Research Team) รางวัลละ 100,000 บาท

  5.5 รางวัลไชยานุภาพ (Chaiyanupap Researcher Award) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ รางวัลละ 200,000 บาท

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น
6.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน

  6.1.1 นับผลงานตามปีปฏิทิน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)

  6.1.2 คะแนนพื้นฐานเชิงวิชาการ 80 คะแนน ดังนี้
  1) นำเสนอในประเทศ/นำเสนอต่างประเทศ
  2) ตีพิมพ์ในประเทศ/ตีพิมพ์ต่างประเทศ

  6.1.3 คะแนนคุณค่าผลงาน 20 คะแนน

6.2 นักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี

  6.2.1 นับผลงานตามปีปฏิทิน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)

  6.2.2 คะแนนพื้นฐานเชิงวิชาการ 50 คะแนน ดังนี้
  1) นำเสนอในประเทศ/นำเสนอต่างประเทศ
  2) IP (Filing/Patent granted) /ตีพิมพ์ในประเทศ/ตีพิมพ์ต่างประเทศ

  6.2.3 คะแนนการประยุกต์ 50 คะแนน ดังนี้
  1) Prototype (ต้นแบบ)
  2) Innovation (Idea, Process)
  3) การใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ
  4) ศักยภาพในการนำไปใช้

6.3 นักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน

  6.3.1 นับผลงานตามปีปฏิทิน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)

  6.3.2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
  1) การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ 20 คะแนน
  2) ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 40 คะแนน
  3) องค์ความรู้ 20 คะแนน
  4) การมีส่วนร่วมของชุมชน 20 คะแนน

6.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน

  6.4.1 เป็นผลงานที่ทำร่วมระหว่างสถาบัน โดยอาจเป็นผลงานเชิงวิชาการพื้นฐาน หรือผลงานเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง เพื่อส่งแบบฟอร์มตามข้อที่เลือก )

  6.4.2 นับผลงานตามปีปฏิทิน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)

  6.4.3 ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้เสนอขอรับรางวัล

7. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

ให้มีการคัดเลือก 2 ขั้นตอน คือ

  7.1 ตรวจสอบหลักฐานโดยกองบริหารการวิจัย

  7.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก

8. การพิจารณาตัดสิน

  8.1 มหาวิทยาลัยอาจไม่มีการให้รางวัลประเภทใดประเภทหนึ่งประจำปีนั้นได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลงานดีเด่นที่ สมควรจะได้รับรางวัลประเภทนั้นๆ

  8.2 การวินิจฉัยและคำตัดสินของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ถือเป็นที่สิ้นสุด