แนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร


หมายเหตุ.

    1. นักวิจัยส่งบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน

    2. นักวิจัยและผู้ประสานงานคณะสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของคำร้องที่ส่งไป โดยการ Login เข้าระบบบริหารโครงการวิจัย

รายละเอียดของขั้นตอน

ประกาศ / ปฏิทินการยื่นเสนอขอรับเงินรางวัล / Flow chart