ขั้นตอนการขอรับทุน

เฉพาะบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารมายังกองการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

1. บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอการวิจัย
2. แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้อำนวยการกองที่ผู้ขอรับทุนสังกัด (กรณีที่เป็นผู้อำนวยการกอง ให้ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
3. แบบยืนยันการกรอกข้อเสนอจากระบบบริหารโครงการวิจัย ซึ่งสามารถเข้าระบบบริหารโครงการวิจัยโดย คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบ
โปรดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565