ขั้นตอนการขอรับทุน

สำหรับนักวิจัย

สำหรับผู้ประสานงานวิจัยคณะ

1. ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูล

    1. แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน (คลิก)
    2. เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย

1. ดาวน์โหลดเอกสาร

    1. บันทึกขอส่งข้อเสนอการวิจัย (คลิก)

2. กรอกข้อเสนอโครงการลงระบบบริหารโครงการวิจัย

    - โหลดแบบฟอร์ม แบบยืนยันการกรอกข้อเสนอจากระบบบริหารโครงการวิจัย (คลิก)

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย และกดยืนยันการส่งข้อเสนอ

3. ยื่นเอกสารทั้งหมดไปยังผู้ประสานงานวิจัยคณะ

    - ถ้าเป็นหน่วยงานระดับกองให้ส่งผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพร้อมแนบเอกสารบันทึกขอส่งข้อเสนอการวิจัย (คลิก)

3. เสนอเอกสารผ่านคณบดี และส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัย


หมายเหตุ : นักวิจัยและผู้ประสานงานคณะสามารถตรวจสอบสถานะการส่งข้อเสนอโครงการ โดย Login เข้าระบบบริหารโครงการวิจัย