ข่าวสารทุนวิจัยประกาศ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียนข่าว พิมพ์ลดา สิงหเรศ

ปิดรับข้อเสนอ : 30 พ.ย. 2565

เปิดอ่าน 116 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

รายละเอียด:

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนี้

1. ข้อเสนอโครงการวิจัยSelected Topic โคเนื้อ

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11606

2. ข้อเสนอโครงการวิจัยSelected Topic การจัดการโรค ASF ในสุกร

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11607

3. ข้อเสนอโครงการวิจัยSelected Topic เครื่องจักรกลการเกษตร

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11608

4. ข้อเสนอโครงการวิจัยSelected Topic ข้าวโพด

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11609

5. ข้อเสนอโครงการวิจัยSelected Topic ปาล์มน้ำมัน

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11610

 

นักวิจัยที่มีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspxโดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและหนังสือนําส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดเอกสารแบบข้อเสนอโครงการท่านสามารถดาวน์โหลดแบ บ ฟ อร์ม ข อง ส วก. แ ล ะเอ กส ารที่ เกี่ยวข้อ ง ได้ ที่ QR code ด้ าน ล่ าง ห รือผ่ าน ท างเว็บ ไซ ด์ http://www.arda.or.th/research-fund02.php โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา