ข่าวสารทุนวิจัยบพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 24 ต.ค. 2565

เปิดอ่าน 8188 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม

รายละเอียด:

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)  • เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ 21 ก.ย. 65 - 24 ต.ค. 65 ผ่านระบบ NRIIS
  • หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 31 ต.ค. 65
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11600