ข่าวสารทุนวิจัยศลช. (Tcels) ประกาศการรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียนข่าว พิมพ์ลดา สิงหเรศ

ปิดรับข้อเสนอ : 31 ส.ค. 2565

เปิดอ่าน 16 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1. ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง
2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์
3. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
4. การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร
5. การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

รายละเอียด:

ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ระดับ TRL 7-9) และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และบริการ (ระดับ TRL 5-9)  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานที่สำคัญ

 

แผนงานย่อย

F2 (S1P1)

พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

N1 (S1P1)

การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

N2 (S1P1)

การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

N14 (S2P10)

การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ขอบเขตโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพที่สนับสนุน

1. ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง

2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์

3. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

4. การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร

5. การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

 

ระยะเวลารับสมัคร

- เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่12กรกฎาคม 2565 

- ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00น.) โดย ศลช. ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ

- ประกาศผลการคัดเลือก (รอบที่ 1)ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565

 

การส่งข้อเสนอโครงการ และกำหนดการรับสมัคร

ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้าย และสามารถ Download ได้จากลิงก์ https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3323?lang=th

ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th

TCELS-การประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย.pdf

TCELS-คู่มือการสนับสนุนทุนโครงการ-(มีนาคม-2565).pdf

แบบฟอร์ม-(Full-Proposal)-ปีงบประมาณ-2566.docx