ข่าวสารทุนวิจัยTTSF เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 17 ต.ค. 2565

เปิดอ่าน 11 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

รายละเอียด:

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

ขอบเขตการสนับสนุน

เงินทุนที่ให้จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศรวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน บางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น

 

  • ปิดรับสมัคร 17 ต.ค. 65

 

เอกสารแนบ : คลิก