ข่าวสารทุนวิจัยวช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 6 ก.ย. 2565

เปิดอ่าน 22 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

รายละเอียด:

วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 

ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม


  • ช่วงเวลารับข้อเสนอ       8 สิงหาคม  6กันยายน 2565 เวลา 18.00. ผ่านระบบ NRIIS
  • หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 13กันยายน 2565 เวลา 18.00.
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11591