ข่าวสารทุนวิจัยสนช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 30 ก.ย. 2565

เปิดอ่าน 18 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ

รายละเอียด:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

โปรแกรมพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ


1.     แผนงานเร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ

-         การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณภาพสูง

2.     พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ

-         การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหาร

 

 

  • ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2565 

  • หน่วยงานรับรองข้อเสนอโครงการวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านระบบ NRIIS
  • ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการภายในเวลา 17.00 น. เพื่อให้กองการวิจัยฯ ดำเนินการรับรองได้ทันเวลา