ข่าวสารทุนวิจัยวช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 11 ส.ค. 2565

เปิดอ่าน 279 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด:

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ทุนวิจัยและนวัตกรรม

ทุนพัฒนาบุคลากร

ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

  • ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ตั้งแต่ 12 มิ.ย. 65 - 11 ส.ค. 2565 (เวลา 18.00 น.)
  • หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 18 ส.ค. 2565 (เวลา 18.00 น.)
  • รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11563