ข่าวสารทุนวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM)

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 29 ก.ค. 2565

เปิดอ่าน 864 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

รายละเอียด:

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (นางสาววรรณี กล่อมละเอียด) โทร. 0 2610 5423 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.k@mhesi.go.th

เอกสารแนบ : คลิก