กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 139 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  เพื่อฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษาเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบOngoing & monitoring และระบบ Research evaluationหัวข้อ : ASEAN-INDIA RESEARCH TRAINING FELLOWSHIP (AI-RTF)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 152 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  Agricultural Sciences
Biological and Medical Sciences
Chemical Sciences & Engineering
Computer Science & Engineering
Physical Sciences and Mathematics
Ocean, Earth & Atmospheric Sciences
Engineering Sciences
Materials, Minerals and Metallurgy
Science Policy / IPR Management / Technology Transfer & Commercialisation
Other multi-disciplinary areas of Science, Technology and Innovation in alignment with APASTI.หัวข้อ : JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM

แหล่งทุน : -

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 302 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ไม่จำกัดสาขาการวิจัยหัวข้อ : ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 553 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  สนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก*ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้นหัวข้อ : German-Thai Funding Programme for Joint Research Projects in the Field of “Arboviruses”

แหล่งทุน : สวทช. ร่วมกับ บพค. และ สภาวิจัยแห่งชาติสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 241 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ "Arboviruses"