กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : โครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 595 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์หัวข้อ : ธ.ก.ส.ประกาศรับสมัครทุนวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

แหล่งทุน : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 507 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. การวิจัยด้านโซ่อุปทาน (Supply Chain) โซ่คุณค่า (Value Chain) การจัดการด้านผลผลิต การตลาดและโลจิสติกส์ ทั้งนี้จะเน้นด้านนวัตกรรมเชิงธุรกิจหรือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรของประเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และพลังงานทดแทน

3.การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินหรือด้านสินเชื่อต่อ ธ.ก.ส. หรือการวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินหรือด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส.

4.หัวข้อวิจัยนอกเหนือจาก 3 หัวข้อด้านบน ได้แก่ 1) การศึกษารูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชนบทระหว่าง ธ.ก.ส. กับองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และ 2) การสำรวจความต้องการของชุมชนรอบรั้ว ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นโครงการที่มีการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีการดำเนินการส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการที่ต้องปฎิบัติในห้องทดลองปฎิบัติการ (Laboratory) ยกเว้น เป็นการปฏิบัติการด้านกลไกและเครื่องจักรกลหัวข้อ : การวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องสมุนไพร (รอบที่ 2)

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 447 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  สมุนไพรหัวข้อ : ชุดโครงการ “การส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ”

แหล่งทุน : สกว.

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 544 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แหล่งทุน : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 516 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :