กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 5

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 561 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1.ลักษณะของโครงการ
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และหรือโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L)* และต้องมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร ด้านกระบวนการ ด้านการตลาด หรือ
1.2 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือ
1.3 ก่อให้เกิดการตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment) หรือ
1.4 ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน

2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการ
ผู้เสนอขอโครงการจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

3. การส่งข้อเสนอโครงการ
ผู้เสนอขอโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 15 ชุด มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2559

แหล่งทุน : สำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่น

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 396 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  สำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก UMAP และนักวิจัยอย่างน้อย 2 ประเทศ ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ UMAP โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 โครงการ โครงการละ 5,000 เหรียญสหรัฐหัวข้อ : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 267 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1.ความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ดีอย่างมีะรรมาภิบาล
2.การบริหารจัดการด้านการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.คุณค่าและความคุ้มค่าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
4.การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
5.การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21หัวข้อ : ประกาศ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม"

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 492 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ด้วยเหตุดั้งกล่าว วช. จึงมีความประสงค์ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน 3 หัวข้อ ได้แก่
1. หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
2. การแพทย์ครบวงจร
3. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหัวข้อ : Institutional Links

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 338 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  The grants are intended to provide small-scale seed funding to:
•start and develop collaborations between academic groups, departments and institutions in partner countries and the UK
•support the exchange of expertise and research knowledge
•establish local hubs for UK-partner country activities.