กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561

แหล่งทุน : สกอ.

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 565 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1.โครงการวิจัยที่จะเสนอต้องมีหัวข้อโครงการวิจัยตรงตามสาขาใดสาขาหนึ่งที่กำหนดไว้ใน Call
for Proposals ในปีพ.ศ. 2560-2561 ซึ่งคณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศสเห็นชอบสาขาที่ให้ทำวิจัยร่วมกัน
ใน 7 สาขา ได้แก่
- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- พลังงาน
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
- สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

2. ผู้เสนอโครงการต้องระบุสาขาที่ต้องการนำเสนอสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

3. สถาบันที่รับผิดชอบการนำเสนอโครงการ (Requesting institution) ต้องหาสถาบันแกนฝ่ายฝรั่งเศสที่มีความสนใจร่วมกันเข้าร่วมในกำรนำเสนอโครงการด้วยและแต่ละฝ่ายจะต้องกำหนด “ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการ (Principal investigation responsible person/ Head of the project)”เป็นผู้ประสานงานโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยชาวไทยในสถาบันอุดมศึกษาไทยเท่านั้น

***ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน และจัดส่งถึงคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารหัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (8 กลุ่มเรื่อง)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 948 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1.การแพทย์ สาธารณสุข
2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
3.การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
4.การศึกษา การพัฒนาจิตพฤติกรรม มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
5.การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
6.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7.วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
8.พลาสติกชีวภาพหัวข้อ : ฝ่ายวิชาการ ปี 2559

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 481 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมุ่งเป้า (32 กลุ่มเรื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2560

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 1362 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าตอลสนองความต้องการของประเทศ (25 กลุ่มเรื่อง)
2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (7 กลุ่มเรื่อง)หัวข้อ : ทุนวิจัย Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2016

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 350 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ทางด้าน Traffic Safety