กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ประกาศ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (2 กลุ่มอุตสาหกรรม)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 394 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1.ด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล
2.ด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นหัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 1063 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

2. เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบงานวิจัยที่ สกอ. กำหนด 6 ด้าน และ*ประเด็นมุ่งเป้าเครือข่ายฯ 1 ด้าน ดังนี้
• ด้านเกษตรกรรม
• ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
• ด้านสมุนไพร-อาหาร
• ด้านการท่องเที่ยว
• ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
• ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้
• *กล้วย (ประเด็นเฉพาะของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง)

3. นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัย และ/หรือโครงการเดี่ยว หากเสนอเป็นชุดโครงการ สามารถเสนอได้อย่างน้อย 1 ชุดโครงการ โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 โครงการ

4. แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา)

5. การนำเสนอชุดโครงการวิจัยอาจมุ่งเน้นการดำเนินโครงการวิจัยจากกรอบการวิจัย/ประเด็นวิจัย (Issue based) หรือมุ่งเน้นพื้นที่ในการดำเนินโครงการวิจัย (Area based) ทั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ในการดำเนินการคัดเลือก-ประเมิน Concept Paper โดยหลักสำคัญ คือ ชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยให้นักวิจัย-เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย

6. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน

7. สำหรับโครงการเดี่ยว กรอบวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ต่อโครงการ
8. สำหรับโครงการชุด (10 โครงการย่อย) กรอบวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อโครงการหัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 733 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. ประเด็นการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคการผลิต (Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการ
2. เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง อย่างน้อย 2 สถาบัน
3. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

4. ภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
5. สกอ. (ภาครัฐ) และ ภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) จะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุน โดยการสนับสนุนจะเริ่มที่ 70:30 คือ
- สกอ. จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ
- ภาคเอกชนต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ตำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยจะต้องสนับสนุนเป็นเงินสด (In-cash) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของเงินงบประมาณที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In kind) ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ค่าสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ และทรัพย์สินอื่นๆ อีกกึ่งหนึ่ง
ในกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณสูงกว่าร้อยละ 30 สกอ. จะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น ดังนี้
1) กรณีภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ.จะจัดสรรงบประมาณงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 700,000 บาท
2) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 40 ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ.จะจัดสรรงบประมาณงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท
3. ) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไปของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ. จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,300,000 บาท
(***หมายเหตุ : วงเงินสูงสุดที่จะได้รับสนับสนุนจาก สกอ. ไม่เกิน 1,300,000)
6. ประเภทของภาคการผลิตเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้
1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-tech)
2. กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, Wellness & Bio-Medical)
3. กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าบริการ (Creative, Culture & High Value Serviceหัวข้อ : เปิดรับสมัคร Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 ปีงบประมาณ 2560

แหล่งทุน : สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 629 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันของนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักร (UK)

2. กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี

3. การให้ทุน :
3.1 ฝ่าย UK ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัย UK ไม่เกินโครงการละ 50,000 ปอนด์
3.2 ฝ่ายไทยให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยไทย ไม่เกินโครงการละ 2,500,000 บาท

4. โครงการวิจัยมี Thematic priority areas 4 ด้าน
4.1 ด้านเกษตรและอาหาร
4.2 ด้านสุขภาพ
4.3 ด้านพลังงาน
4.4 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อ : EURAXESS ASEAN Flashnote - UK Newton Fund Opportunities for Researchers in Southeast Asia

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 705 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  - Newton Fund Institutional Grants. Thailand and Vietnam. Deadline 19 September, 2016
- Newton Fund Researcher Links: Workshops Programme for Researchers in Thailand, Malaysia, and Indonesia. Deadline 19 September, 2016
- Newton Fund Researcher Links : Travel Grants Programme for Researchers in Thailand, Indonesia, philippines, and Vietnam. Deadline 19 September, 2016
- British Academy Newton Advanced Fellowships in Social Sciences and Humanities. Malaysian Researcher AEligible. Deadline 14 September, 2016
- Royal Society Newton Advanced Fellowships for Malaysian Researcher. Deadline 14 September, 2016
- Newton Research Collaboration Programme. Malaysia and Vietnam Eligible. Deadline 14 September, 2016
- Newton Mobility Grants for Vietnamese Researchers. Deadline 14 September, 2016
- Advice on applying to funding schemes by De Claire McNulty, Director Science and Reserch, British Council