กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ประกาศรบขั ้อเสนอโครงการวิจัย การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนในบร ื บทประเทศไทย ิ และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์สังคม และกฎหมาย

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 306 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. เพื่อศึกษาสถานะปัจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal)
รวมถึงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าประสงค์ (Targets) ที่กําหนดให้และการปรับและ
กําหนดเป้าประสงค์ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
2. เพื่อจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ (Targets) ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal)
โดยพิจารณาความสําคัญและความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ
2. เพื่อประเมินสถานะด้านมาตรการที่ภาครัฐและหน่วยงานในภาคส่วนอื่นๆ ดําเนินการอยู่สํารวจ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยของไทยเกี่ยวกับมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์สังคม และ
กฎหมาย และประสบการณ์จากต่างประเทศที่สามารถใช้เป็นทางเลือกของมาตรการในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยไดหัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุน ระดับปริญญาโท โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1 / 2560) - อาจารย์ที่ปรึกษา

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 234 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วย โจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจาก ภาคอุตสาหกรรม และมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรมหัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุน ระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1 / 2560) - อาจารย์ที่ปรึกษา

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 313 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วย
โจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรม และมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรมหัวข้อ : (Update) ประกาศรับแบบเสนอโครงการ Super Clusters 10 กลุ่มอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัย

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 1179 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1.โครงการ Super Clusters 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
2.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัย
2.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัย
2.2 บุคลากรด้านวิจัย
2.3 ระบบมาตรฐานการวิจัย
2.4 ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมหัวข้อ : ทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 746 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1.กรอบการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
2.กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง
3.กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร