กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry; SuRF)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 425 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรหัวข้อ : ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise; RISE)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 326 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ
1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
2. การแปรรูปอาหาร
3. การแพทย์ครบวงจรหัวข้อ : ทุนนักวิจัยเพื่ออตุสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program; IRF)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 291 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง
1. ปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน 25%)
2. Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)หัวข้อ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 647 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
กรอบที่ 1 หัวข้อวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน 5 หัวข้อ
- อุตสาหกรรมข้าว
- อุตสาหกรรมไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
- อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
- อุตสาหกรรมยางพารา
- อุตสาหกรรมอาหารทะเล
กรอบที่ 2 หัวข้อเชิงประเด็น 13 หัวข้อ
- ยานยนต์ไฟฟ้า
- วัสดุเพื่อประหยัดพลังงาน
- อุปกรณ์เพื่อประสิทธิภาพสูง
- Sustainable Design & Net Zero Energy Building
- Smart Grid & Smart City
- Smart Mobility & Shift Mode
- Climate change / Impact of Paris Agreement
- Near term & Long term Technology Implementation policy
- EMS & Low cost smart meter
- Big Data
- Smart Farm
- Smart Factory
- Smart Home
โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
กรอบที่ 1 หัวข้อวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน 5 หัวข้อ
- อุตสาหกรรมข้าว
- อุตสาหกรรมไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
- อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
- อุตสาหกรรมยางพารา
- อุตสาหกรรมอาหารทะเล
กรอบที่ 2 หัวข้อเชิงประเด็น 15 หัวข้อ
- Advance Biofuels
- Advance Biomass
- RE-firming / Hybrid Integration
- Advance Biogas
- Advance Renewable Heating/Cooling
- Energy for Disaster
- Upstream Solar PV industry / Recycle
- Geothermal
- Tidal & Wave
- Advance MSW/Industrial waste to energy
- Climate change / Impact of Paris Agreement
- Near term & Long term Technology Implementation policy
- Renewable Heart Incentive (RHI)
- Micro & Nano Grid
- Smart Grid & Smart Cityหัวข้อ : Newton Fund: Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 348 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  นักวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยไทย พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมไทยและผู้เชี่ยวชาญชาวสหราชอาณาจักรที่สังกัดในสถาบันการศึกษา องค์กร และหรือภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร