กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ประกาศรับสมุครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 117 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 131 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูงหัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 250 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข / แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทยหัวข้อ : วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2566 (FY2023)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 233 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :   “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)”หัวข้อ : ThaiSC Pioneer Program

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 75 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  Frontier Science, Urgent & Important Issues, Large-Scale AI Research