กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 654 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. การศึกษาวิจัยเครื่องจักรกลในการไถที่เหมาะสมต่อพื้นที่ และพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรอื่นๆ
2. การศึกษาวิจัยการนำเศษวัสดุทางเกษตรเพื่อผลิตเอทานอลและแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
3. การแปรรูปวัสดุทางการเกษตรทดแทนพลาสติก
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทยหัวข้อ : ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ. 2561-2562

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 424 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
2. มาตรการควบคุมบุหรี่ผิดกฏหมาย
3. มาตรการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอริกส์
4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
5. มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหรี่
6. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฏหมายตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560หัวข้อ : ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

แหล่งทุน : สกว

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 484 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 660 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 551 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ
โครงการวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามทุจริต” งบประมาณ 707,500 บาท