กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอการวิจัยในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 1331 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย

แหล่งทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 509 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1) การพัฒนาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร
2) การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพื่อช่วยทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
3) การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณของรัฐสภา
4) การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหัวข้อ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 530 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ และ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหัวข้อ : สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รอบ

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 1991 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 821 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :