กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : รวม การประกาศทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563 โดย วช.

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 867 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2563 (FY 2020)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 2055 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  สาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

1.นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 4 กันยายน 2562

2.นักวิจัยสามารถลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nrms.go.th ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2562
หัวข้อ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศเปิดรับสมัคร ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 1409 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มีความประสงค์ประกาศเปิดรับสมัคร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563
แบ่งเป็น 2 ประเภททุน ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
2. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562หัวข้อ : ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 714 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย ประจำปี 2562

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 1328 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนควารู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยในประเทศอินเดียและให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย

1. ลักษณะทุน
1.1 เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นในประเทศอินเดีย จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 20 วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดทำแผนการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย โดยรายละเอียด ไม่เกิน 2 เมือง รวมเดลี และต้องอยู่ทำวิจัยในประเทศอินเดียให้ครบ 20 วัน
1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือเป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายกาวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและอินเดีย โดยเป็นจุดเริ่มเต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
1.4 เป็นทุนที่นักวิจัยจะต้องติดต่อสถานที่ที่ประสงค์จะเก็บข้อมูลวิจัยด้วยตนเองหลังจากได้รับการอนุมัติทุน

2. สาขาวิชาการที่รับสมัคร (ต้องอยู่ในบริบทความสัมพันธ์ไทย - อินเดียเท่านั้น)
3. การสมัครขอรับทุน
3.1 จัดทำเอกสารขอรับทุน โดยส่งตัวจริง จำนวน 1 ชุด และสำเนา 9 ชุด รวมเป็น 10 ชุด
3.2 จัดเรียงเอกสารตามลำดับ
3.3 จัดส่งเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วน

4. รายละเอียดติดต่อและสถานที่ส่งเอกสารสมัครขอรับทุน
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 - 2561 - 2445 หรือ 0 - 2579 - 1370 ต่อ 203, 210 และ 0 - 2579 - 2690
5. กำหนดการ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. - วันที่ 30 ส.ค. 2562
- ระยะเวลาแจ้งผลการพิจารณา ปลายเดือนกันยายน 2562
- ระยะเวลาทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง https://www.nrct.go.th/#4671--