กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

แหล่งทุน : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 335 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  กรอบการวิจัย
1.การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล Big data
2.การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
3.การพัฒนาระบบการวัดและประเมินสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ
4.การพัฒนาระบบการทดสอบและการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
5.ศึกษาและสังเคราะห์สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในแต่ละช่วงชั้น ทั้งในและต่างประเทศ
6.การศึกษาองค์ความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 ทั้งในและต่างประเทศหัวข้อ : การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 1000 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1. การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก
2. การวิจัยและพัฒนายานยนต์ทางบก
3. การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำและสะเทินน้ำสะเทินบก (In Land Water)
4. การวิจัยและพัฒนาด้านการบิน
5. การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
6. การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและอื่นๆ
7. การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการและหลักนิยม
8. การวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพหัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 290 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :   หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเรื่องดังนี้
1.ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
3.มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 310 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ ยื่นข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนเป้าหมายเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 309 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1.เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลกที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศผ่านการยกระดับความร่วมมือด้าน อววน. กับต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศและในระดับหน่วยงาน
2.เพื่อสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ ผ่านยกระดับความร่วมมือด้าน อววน. กับต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศและในระดับหน่วยงาน