กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศยจ.)(ประจำปี พ.ศ.2563-2564)

แหล่งทุน : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 254 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 8 ประเด็นดังนี้
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามการทำงานการควบคุมยาสูบในพื้นที่และระดับจังหวัด
2. การพัฒนาและผลักดันมาตรการทางด้านราคาและภาษียาสูบเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
3. ระบาดวิทยาของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
4. เฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบและป้องกันการแทรกแซงนโยบายรัฐด้านการควบคุมยาสูบ
5. การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ
6. การเลิกบุหรี่
7. การพัฒนากลไกทางกฏหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ
8. การประเมินผลกิจกรรมและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศหัวข้อ : บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564

แหล่งทุน : บพค.

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 325 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
หัวข้อ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (สอวช.)

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 330 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อการเรียนรู้และทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการสภาวะวิกฤตที่ตามมา กับทั้งเตรียมนโยบายและมาตรการรองรับสภาวะวิกฤตด้านสุขภาพและสังคมที่เกิดจากการระบาดใหญ่ (pandemic) ในอนาคตหัวข้อ : ข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจ าปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 575 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563"

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 579 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หลักการและเหตุผล
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย