กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 123 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  เรื่อง สังคมสูงวัย ประจำปี 2564หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 143 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  เรื่อง ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 114 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  เรื่อง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 163 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  เรื่อง แก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ประจำปี ๒๕๖๔หัวข้อ : การเปิดรับข้อเสนอโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ 2564

แหล่งทุน : สป.อว.

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 230 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  เสาหลักที่ 1: การสร้างบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เสาหลักที่ 2: เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประชาชนเพื่อวางรากฐานและยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย
เสาหลักที่ 3: การนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
เสาหลักที่ 4: บูรณาการทุกภาคส่วนในกระทรวง อว. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิต