กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ประกาศเรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

แหล่งทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 247 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  1)การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญไทย
2)หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอข้อโครงการ ภายใต้แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย (P16) (Organizational Bridging Fund )

แหล่งทุน : บพค.

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 227 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  โปรแกรม โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทยหัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอข้อโครงการ ภายใต้แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย (P16) (Network Strengthening Fund)

แหล่งทุน : บพค.

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 209 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  โปรแกรม โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทยหัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

แหล่งทุน : บพค.

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 251 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทยหัวข้อ : บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564

แหล่งทุน : บพค.

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 408 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่4)