กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 28 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 23 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (NQI)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 95 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  หัวข้อ : บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 124 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหัวข้อ : บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 96 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น