กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย


หัวข้อ : วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 77 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมหัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 422 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  
หัวข้อ : บพข. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 : N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 46 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน
หัวข้อ : บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 256 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกอบด้วย 4 โจทย์ปัญหา ดังนี้
1. High Caliber Impact Oriented Researchers
2. การส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลก
3. National Postdoctoral/Postgraduate System
4. การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Codingหัวข้อ : วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอ “แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565”

แหล่งทุน :

ปิดรับข้อเสนอ : [ อ่าน : 71 ครั้ง ]

กรอบงานวิจัย :  แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication)