กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

+66 055 968 639

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรมการ Coaching โครงการ APEC Regional Youth Symposium
[22 มิถุนายน 2565 : view 15]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการ RSP KNOWLEDGE SHARING 2022 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
[22 มิถุนายน 2565 : view 11]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประมวลภาพการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน
[22 มิถุนายน 2565 : view 14]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประมวลภาพการอบรม Design Thinking
[22 มิถุนายน 2565 : view 7]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์การเงิน บัญชี และผลประกอบการของผู้ประกอบการสำหรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาและแนวทางบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2565
[22 มิถุนายน 2565 : view 10]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) : Ideation Incentive Program (IDEA)
[22 มิถุนายน 2565 : view 6]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร
[27 พฤษภาคม 2565 : view 55]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup Thailand League 2022
[20 มิถุนายน 2565 : view 7]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประมวลภาพการอบรมการสร้างแนวคิด Growth Mindset ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
[9 พฤษภาคม 2565 : view 71]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรมการคัดเลือก Smart Start Idea by GSB Start up ประจำปี 2565
[9 พฤษภาคม 2565 : view 292]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
[9 พฤษภาคม 2565 : view 44]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2565
[6 พฤษภาคม 2565 : view 54]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของกลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (กลุ่มมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ 2563”
[6 พฤษภาคม 2565 : view 48]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

EP.08 เจาะลึก ! พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมกับผู้ผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ในมหาวิทยาลัยไทย
[6 พฤษภาคม 2565 : view 39]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

EP.09 "ทำอย่างไร ? จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย"
[6 พฤษภาคม 2565 : view 78]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.สราวุธ สัตยากวี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารกองการวิจัยและนวัตกรรม และกองการถ่ายถอดเทคโนโลยี เข้าร่วม
[6 พฤษภาคม 2565 : view 45]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

EP.06 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
[6 พฤษภาคม 2565 : view 36]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

EP.07 เทคนิคการเตรียมบทความวิจัยและบทความวิชาการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ
[6 พฤษภาคม 2565 : view 31]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

EP.04 ทำอย่างไร ? จะผลักดันงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการออกสู่ตลาด
[6 พฤษภาคม 2565 : view 25]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

EP.05 ทำอย่างไร ? ให้มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Q1 พร้อมไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ได้รับรางวัลระดับโลก
[6 พฤษภาคม 2565 : view 33]