ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

ม.นเรศวร X RUN office ผนึกกำลังจัด ERUN: Meeting >> “RUN Foresight” เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็งตอบโจทย์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 เปิด : 145 ครั้ง

 ม.นเรศวร X RUN office ผนึกกำลังจัด ERUN: Meeting >> “RUN Foresight” เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็งตอบโจทย์การพัฒนางานวิจัยของประเทศวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะบลูสกาย เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและประธานคลัสเตอร์ (ERUN: Meeting) ภายใต้หัวข้อ “RUN Foresight” ในฐานะมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพร่วมกับ RUN office - มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย เป็นกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม โอกาสนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้ง 8 มหาวิทยาลัยเครือข่าย RUN เข้าร่วม โดยมีการจัดกิจกรรมการระดมสมอง “RUN for the Future” โดยทีมวิทยากร คุณนรินทร์ ศรีเลณวัติ จากบริษัท SEAC เพื่อร่วมกันคิดและกำหนดกลยุทธ์ วางแผนการดำเนินการ และการทำงานลักษณะเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การเสวนาหัวข้อ “อนาคต RUN และโอกาสในการพิชิตทุนวิจัยของ RUN” โดยทีมที่ปรึกษา RUN เพื่อให้เห็นภาพจุดเริ่มต้นของการทำงานลักษณะเครือข่าย แนวทางการทำงาน และร่วมกันมองภาพอนาคตของเครือข่าย RUNสำหรับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network หรือ RUN) เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่าหลักการ SExY Way โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 มีพันธกิจหลัก คือ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างขีดความสามารถทางการศึกษา วิจัยและพัฒนา ของประเทศและยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บัณฑิตศึกษา นักศึกษาและบุคลากรทางการวิจัยในการร่วมกันดำเนินงานทางด้านการวิจัย การแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัย (resource sharing) ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระหว่างพันธมิตรการวิจัย รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเครือข่ายอื่นๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ภาคผลิตและภาคบริการ