ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือแนวทางการทำงาน สร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกัน
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 20 กันยายน 2565 เปิด : 14 ครั้ง

 มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือแนวทางการทำงาน สร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกัน


----

วันที่ 16 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรม กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ กองแผนงาน กองคลัง และกองกฏหมาย เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานด้านการวิจัยและร่วมประชุมหารือโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารสำนักบริหารวิจัย (สบจ.)ผู้บริหารด้านการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวแนะนำการบริหารจัดการงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัย ผ่านโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษที่ 2 (Second Century Fund: C2F) เป็นกองทุนสำหรับนิสิตและนักวิจัยที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ สร้างความร่วมมือกับอาจารย์/นักวิจัยในระดับนานาชาติ การสนับสนุนทุนกลุ่มวิจัย (กลุ่มวิจัย (STAR), หน่วยปฏิบัติการวิจัย (RU), ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE)) การสนับสนุนทุน สบจ. (ทุนอาจารย์ / นักวิจัยใหม่, ทุนสนับสนุนวิจัย, ทุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์, ทุน Fundamental Fund, ทุนศาสตราภิชาน การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ, การสนับสนุนการยกระดับวารสาร การนำเทคโนโลยี Dashboard มาใช้เพื่อการบริหาร วางแผนตัดสินใจ ติดตามงาน และนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและสถิติต่างๆของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในคณะ สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้โดยง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยสื่อสารให้ประชาคมจุฬาฯ ได้เห็นเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยร่วมกันในโอกาสนี้ได้หารือความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกัน ผ่านศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CLNR โดยมุ่งเน้นการวิจัยด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว และการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะร่วมหารือแนวทางการทำงานด้านการวิจัยร่วมกันในอนาคตเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสร้างกระทบต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป