ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระพิเศษ).
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 9 กันยายน 2565 เปิด : 304 ครั้ง

 วันที่ 9 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระพิเศษ).

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2565 และ

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ทุนวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่ความเป็น Global and Frontier Research University