ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 เปิด : 57 ครั้ง

 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกองการวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565 ณ กองการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคลากร