ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ RSP KNOWLEDGE SHARING 2022 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 เปิด : 11 ครั้ง

 


ระว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรมได้เข้าร่วมโครงการ RSP KNOWLEDGE SHARING 2022 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยภายในงานมีหัวข้อดังนี้การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมโดย คุณนุชรี ยงมั่นคงกุลแลกเปลี่ยนประสบการณ์สายงานการบ่มเพาะวิสาหกิจภายในประเทศและต่างประเทศ โดย คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ การดำเนินงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจจาก 4 มหาวิทยาลัยแม่ข่ายถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจ นวัตกรรมและข้อเสนอแนะจากมุมมองผู้รับบริการ