ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

ประมวลภาพการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 เปิด : 14 ครั้ง

  ประมวลภาพการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน

ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์บุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ ที่ปรึกษาสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 5.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วม ประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม โรงแรมอารยา จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยสถานบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้ประกอบที่เป็นนิสิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรที่นำงานวิจัยมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เข้าร่วมนำเสนอครั้งนี้ จำนวน 7 ธุรกิจ

ขอขอบคุณคณะกรรมการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกท่านสำหรับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในครั้งนี้ครับ