ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2554 [73 ครั้ง] ประกาศ ณ 16 มิ.ย. 2565

  ระเบียบของสถานฯ [108 ครั้ง] ประกาศ ณ 30 พ.ย. 2564

  ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต พ.ศ.2558 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 [3 ครั้ง] ประกาศ ณ 3 ก.พ. 2559

  ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต พ.ศ.2558 [2 ครั้ง] ประกาศ ณ 27 มิ.ย. 2558

  ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพพ.ศ.2553 [1 ครั้ง] ประกาศ ณ 4 พ.ย. 2553

  ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2549 [9 ครั้ง] ประกาศ ณ 8 ก.พ. 2549