วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx ภายในปี 2565
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ
2. ผลักดันให้เกิดระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม
3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน
4. สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิง-พาณิชย์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการ (นิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป)
6. เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ
3. สร้างระบบบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริมการสร้างและต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
6. สร้างและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน
7. สร้างระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์
ค่านิยม = i∞RESEARCH
  • i = Innovative หมายถึง นวัตกรรม
  • R = resource and Data หมายถึง ทรัพยากรและข้อมูล
  • E = Economy หมายถึง เศรษฐศาสตร์/งบประมาณวิจัย
  • S = Satisfied หมายถึง ความพึงพอใจ
  • E = Extensive Service and Network หมายถึง บริการและเครือข่ายที่ครอบคลุม
  • A = Adaptability หมายถึง การปรับตัว
  • R = Rapid หมายถึง รวดเร็ว
  • C = Communication หมายถึง การสื่อสาร
  • H = Happiness หมายถึง ความสุข  • ปฏิญญา