นโยบายในการจัดตั้ง CoEs ของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายให้จัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มหาวิทยาลัยนเรศวร กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรและองค์กร โดยสอดคล้องกับการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ ทั้งนี้หน่วยงานมีสถานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะ

1. ขั้นตอนการจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. แบบฟอร์ม โครงการจัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. แบบฟอร์ม ปฏิญญาสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เอกสาร เรื่อง "บทบาท และหลักการของศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย" โดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ขันทปราบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย สถานความเป็นเลิศทางวิชาการ