กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (รอบ 1/60)

ผู้เขียนข่าว เพ็ญพร ประไพพิณ

ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน 1806 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

รายละเอียด:

กำหนดการ 

1 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 เปิดรับข้อเสนอโครงการ 
1 ก.พ. 60 – 31 มี.ค. 60 ประเมินข้อเสนอโครงการ 
1 เม.ย. 60 – 31 พ.ค. 60 นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ) 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนและ กำหนดการต่างๆ ได้ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226 
อีเมล : trfrri@trf.or.th เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri

เอกสารแนบ : คลิก