เครือข่ายสถานบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

          คือ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ดำเนินการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เป็นศูนย์อำนวยการประสานข้อมูลโครงการเพื่อการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์


เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (เครือข่าย A)

Counter