คณะกรรมการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร

+66 055 968 745

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลภาพกิจกรรม | ดูทั้งหมด

3 ส.ค. 2565

การติดตามตรวจสอบการดำเนินการระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก.2677-2558) ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ MD 513 (Internal Audit)

16 ก.ย. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ วิทยากร ในหลักสูตรด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ( ESPReL) ”

14 ก.ค. 2564

กิจกรรมอบรม เรื่อง เทคนิคการแยกสารเคมีตามความเป็นอันตราย หรือการเข้ากันไม่ได้ (Incompatibility) เพื่อใช้ในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.30 น. ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM