กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

(ร่าง) กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม
โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น) ปิดรับสมัครวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

หมดเวลารับสมัครแล้วคะ

หมายเหตุ


ที่

บุคลากร

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

สังกัด/คณะ

ที่อยู่

1

อาจารย์/นักวิจัย

นาย ทะเนตร อุฤทธิ์

ผศ.ดร.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0912101912
E-Mail : thanet.u@nsru.ac.th

2

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว ัจันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์

ผศ.ดร.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 055-96-4652
E-Mail : chanchiraw@nu.ac.th

3

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว ภัควดี เสริมสรรพสุข

ผศ.ดร.

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : 0840332866
E-Mail : spakawadee@gmail.com

4

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว มยุรี กระจายกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-962722
E-Mail : mayureek@nu.ac.th

5

เจ้าหน้าที่

นางสาว สุภาพร ทวนทัย

นักวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 055-968801
E-Mail : supapornt@nu.ac.th

6

เจ้าหน้าที่

นาย พิเชษฐ์ กิติคุณ

นักวิทยาศาสตร์

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 086-9385070
E-Mail : pichetk@nu.ac.th

7

อาจารย์/นักวิจัย

นาย ไพโรจน์ ศรีอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ : 05596-6903-4
E-Mail : pairojes@nu.ac.th

8

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว พัทธมน แสงอินทร์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 333ุ
E-Mail : pattamons@nu.ac.th

9

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว กนกวรรณ สามล

อาจารย์

สหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0887838275
E-Mail : khwan_cp@hotmail.com

10

อาจารย์/นักวิจัย

นาย เชิดชาย แซ่ฮ่วน

อาจารย์

สหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055966347
E-Mail : choedchais@nu.ac.th

11

นิสิต ระดับปริญญาตรี

นางสาว เจนจิรา ประสมทอง

-

วิทยาศาสตร์การแพทย์

18 ม.2 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โทรศัพท์ : 0906923018
E-Mail : prasomthong_24322@hotmail.com

12

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

ผศ.ดร.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : 055964651
E-Mail : supapornpun@nu.ac.th

13

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว อโณทัย ตั้งสำราญจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 1878
E-Mail : anothait@nu.ac.th

14

อาจารย์/นักวิจัย

นาย ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล

รศ.ดร.

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0818993128
E-Mail : sakchai99@yahoo.com

15

นิสิต ระดับปริญญาตรี

นางสาว ชนกนันท์ ภู่ชัย

-

วิทยาศาสตร์การแพทย์

175/38 หมู่ 4 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0945779748
E-Mail : yingchanoknan47@gmail.com

16

นิสิต ระดับปริญญาเอก

นางสาว วัลลภา ก๊กมาศ

วิทยาศาสตร์การแพทย์

6/22 ถ เอกาทศรถ ต ในเมือง อ เมือง จ พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 063-4914995
E-Mail : wallapakok@gmail.com

17

นิสิต ระดับปริญญาโท

นางสาว ปณัฐวรรณ นากปุณบุตร

-

วิทยาศาตร์การแพทย์

104/8 หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
โทรศัพท์ : 0862165458
E-Mail : panattawan.np@gmail.com

18

อาจารย์/นักวิจัย

นาง ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055964645
E-Mail : natthiyak@nu.ac.th

19

อาจารย์/นักวิจัย

นาง ดร. ศิรินธร ศรีมาชัย

อาจารย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 4652
E-Mail : sirintornka@nu.ac.th

20

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว ศรนิภา นามกันยา

สาธารณสุขศาสตร์

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0955564910
E-Mail : sronipan@nu.ac.th

21

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์

-

สาธารณสุขศาสตร์

99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลด
โทรศัพท์ : 0816713839
E-Mail : watoop@yahoo.com

22

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว สร้อยเพชร เนตรอนงค์

สาธารณสุขศาสตร์

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0867996678
E-Mail : Soiphet_n@hotmail.com

23

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว ภัทราพร บุญมี

สาธารณสุขศาสตร์

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0906810468
E-Mail : asaka_patt@hotmail.com

24

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว อนุสรา สีหนาท

สาธารณสุขศาสตร์

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0862572515
E-Mail : anusara.sii@outlook.com

25

อาจารย์/นักวิจัย

นาย ฉัตรณรงค์ พุฒทอง

สาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0979182828
E-Mail : chatnarongp@nu.ac.th

26

นิสิต ระดับปริญญาโท

นางสาว ศิรดา คชสิงห์

นิสิต

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

112/1 ถ.พระองค์ดำ ซ.11 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65001
โทรศัพท์ : 0918457084
E-Mail : si.silicon.dooseob@gmail.com

27

นิสิต ระดับปริญญาโท

นางสาว เกวลิน ประมูลศิลป์

-

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0929851399
E-Mail : St.Gayvalin@gmail.com

28

เจ้าหน้าที่

นาง วิภาดา

บุญส่งแท้

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0875242992
E-Mail : wiphadab@nu.ac.th

29

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว วันทณี หาญช้าง

อาจารย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0863509376
E-Mail : Wanthanee_hanchang@hotmail.com

30

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ

ดร.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0867782554
E-Mail : hathai_kwang@hotmail.com

31

นิสิต ระดับปริญญาตรี

นางสาว เกศรา วัฒนการุณวงค์

นักศึกษาปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์การแพทย์

99/9 หมู่บ้านขวัญนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0918408646
E-Mail : ketsaraw57@email.nu.ac.th

32

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว ทักษณี มหาศิริพันธุ์

อ.ดร.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 0953169888
E-Mail : Tmsiripanth@gmail.com

33

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว อรระวี คงสมบัติ

ผศ.ดร.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

99 ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0882811276
E-Mail : Onraweek@nu.ac.th

34

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว สะการะ ตันโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : 055964655
E-Mail : sakarat@nu.ac.th

35

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

-

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 3650
E-Mail : sirintip.int@gmail.com

36

นิสิต ระดับปริญญาโท

นาย ภูริวัฒน์ เขียวคำรพ

นิสิต

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : 0990523535
E-Mail : Koppikopmee@gmail.com

37

นิสิต ระดับปริญญาโท

นางสาว พิจิตรา อ๊อดเอก

-

วิทยาศาสตร์การแพทย์

41/1 หมู่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ : 080-8431461
E-Mail : minephichittra@gmail.com

38

นิสิต ระดับปริญญาโท

นางสาว วันวิสา ดีนิล

-

วิทยาศาสตร์การแพทย์

56/1 ม.1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0894618945
E-Mail : Wanwisadeenin@gmail.com

39

นิสิต ระดับปริญญาโท

นางสาว เบญจรัตน์ จันสน

-

วิทยาศาสตร์การแพทย์

31 ม.1 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0617945593
E-Mail : benjaratson@gmail.com

40

นิสิต ระดับปริญญาโท

นาย วธัญญู บัวแก้ว

นิสิต

สหเวชศาสตร์

157 หมู่ 13 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0882313245
E-Mail : watunyoo.tw@gmail.com

41

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว พาชื่น โพทัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สหเวชศาสตร์

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 055966250
E-Mail : pachuenp@nu.ac.th

42

นิสิต ระดับปริญญาเอก

นางสาว ฐิติยา ลือตระกูล

นิสิต

สหเวชศาสตร์

ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : 0966677495
E-Mail : thitiyal57@nu.ac.th

43

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว กาญจนา อู่สุวรรณทิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : 055966411
E-Mail : ajkarn_9@hotmail.com

44

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว กฤษณา สิกขมาน

ผู้่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศิลปศาสตร์

222ฦ12 ตำบลหัวรอ อเมือง พิษณูโลก
โทรศัพท์ : 0899901135
E-Mail : krisana.spu@gmail.com

45

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว นัตศวดี

ดร.

เภสัชศาสตร์

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
โทรศัพท์ : 055 961869
E-Mail : Nutsawadeea@nu.ac.th

46

อาจารย์/นักวิจัย

นาย สรวุฒิ รุจิวิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เภสัชศาตร์

คณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์ : 055 961876
E-Mail : Soravootr@nu.ac.th

47

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์

อ.ดร.

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 055961874
E-Mail : pensri_ch@hotmail.com

48

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว กุลธิดา ไชบจินดา

ผูัช่วยศาสตราจารย์

เภสัชศาสตร์

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเถสัชซศาสตร์ ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 1806
E-Mail : k_chaijinda@hotmail.com

49

อาจารย์/นักวิจัย

นาง สุภาวดี พาหิระ

อ.ดร.

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ : 055-961883
E-Mail : supawadeep@nu.ac.th

50

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว อัมพวรรณ ศรีวิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055 963618
E-Mail : S_ampawan@yahoo.com

51

อาจารย์/นักวิจัย

นาย ศรีสกุล สังข์ทองจีน

รศ.

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : -
E-Mail : sungts2000@yahoo.com

52

นิสิต ระดับปริญญาเอก

นางสาว งามรยุ งามดอกไม้

นิสิต

เภสัชศาสตร์

หอพักบ้านเรา 9/9ม.9ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ : 0880118503
E-Mail : n.ngamrayu@gmail.com

53

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

ผศ.

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : 66-55-961-822
E-Mail : nanteetipl@nu.ac.th

54

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร

ดร.

เภสัชศาสตร์

-
โทรศัพท์ : 0882822668
E-Mail : prapapantem@gmail.com

55

นิสิต ระดับปริญญาโท

นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์วัฒน์

คณะเภสัชศาสตร์

112/5 ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์ : 0835927369
E-Mail : gift_wongwat@hotmail.com

56

อาจารย์/นักวิจัย

นาย วรวุฒิ เกรียงไกร

อ.

เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
โทรศัพท์ : 081-9537264
E-Mail : Wg.kriangkrai@gmail.com

57

นิสิต ระดับปริญญาโท

นางสาว ฟังจันทร์ สวัสดิผล

นิสิตปริญญาโท

เภสัชศาสตร์

5/8 ถ.วรวิชัย ซ.3 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0869193275
E-Mail : f.sawasdipol@hotmail.com

58

อาจารย์/นักวิจัย

นาย เกริกเกียรติ จินดา

ดร.นสพ.

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาควิชาสรีรวิทยา
โทรศัพท์ : 0902735404
E-Mail : kroekkiatc@nu.ac.th

59

เจ้าหน้าที่

นาย สุชา นุ่มเกลี้ยง

-

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055963988
E-Mail : suchan@nu.ac.th

60

อาจารย์/นักวิจัย

นางสาว วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์

ศาสตราจารย์ ดร.

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055964748
E-Mail : vijittral@nu.ac.th