กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

 

กำหนดการฝึกอบรม กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ ๗
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๐๙ อาคารเอกาทศรถ

วัน เดือน ปี

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

ชั่วโมง

วิทยากร

ประเมินวิทยากร

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม

๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน แนะนำหลักสูตร (ดำเนินการ โดย หน่วยงานผู้จัด)

 

ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

   
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางสาวสิริกร ชูแก้ว
            ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัย
            กล่าวเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

       
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี -ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view (ฉบับปรับปรุง)

รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล

ประเมิน

 
 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี ๒ การกำหนดโจทย์วิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก
เอกสารประกอบ

รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

ประเมิน

 
 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี ๓ -การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม -การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม ฉบับที่ 2

ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์

ประเมิน

 
 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ (๒) แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๑

รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

   
 

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม (๓)แบบฟอร์มปฏิบัติการที่2

ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

   

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

 

 

   
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก และแนะนำตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)

 

รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

   
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี ๔.๑ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

ประเมิน

 
 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี ๔.๒ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

ประเมิน

 
 

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพ
                   นำเสนอภาคปฏิบัติ ๑ และภาคปฏิบัติ ๒ (๔.๑ และ ๔.๒) แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๓

๓ (๕/๘)

ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

   

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

       
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สอง แนะนำตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)

 

รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

   
 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี ๔.๓ การออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนา และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ

ประเมิน

 
 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนา และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (๔.๓)

๑(๔/๘)

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

   
 

๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี ๕ การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

ประเมิน

 
 

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนา และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓)

๓(๑/๘)

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

       
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สาม และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)

 

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ

   
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี ๖ หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

ประเมิน

 
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยพัฒนา และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓)


(๘/๘)

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

   
 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๔

รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

   

วันศุกร์ที่
๑๘ มกราคม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สี่ และแนะนำประเด็นสำคัญในการรับวุฒิบัตร)

       
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๕

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
รศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

   
 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ ๖

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

   
 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร
(ประธานในพิธี โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

     
 

หมายเหตุ : กำหนดการต่อไปนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
      ๑. Home room ทบทวนก่อนเรียน ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น.
๒. พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๓. พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๔๕ น.

       

หัวข้อ การออกแบบการวิจัย ในแต่ละรุ่นที่จัดฝึกอบรม จะต้องระบุให้ชัดเจนเมื่อประกาศรับสมัคร
และในกำหนดการฝึกอบรมจะต้องกำหนดชั่วโมง ภาคทฤษฏีให้ชัดเจนตามกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้
แต่ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงในแต่ละหัวข้อ
> รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
> รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
> รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กำหนดเป็น (๔-๒-๒) หรือ (๒-๔-๒) หรือ (๒-๒-๔) หรือ (๒-๓-๓) หรือ (๓-๒-๓) หรือ (๓-๓-๒)
วิทยากรที่จะเสนอเพื่อการรับรองเป็นวิทยากรของ วช.
จะต้องเป็นวิทยากรบรรยายในหมวดที่ ๑ ๒ ๓ ๕ ๖ หมวดละ ๑ คน
สำหรับหมวด ๔ มีวิทยากรได้ไม่เกิน ๓ คน

แบบประเมินภาพรวม