กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

กำหนดการฝึกอบรม
เรื่อง  “กำหนดการ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) หน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ” รุ่นที่ 7
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ ห้อง Main Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงทะเบียนเข้าร่วมบการอบรม

 

ชื่อ :

นามสกุล :

   

มหาวิทยาลัย :

คณะ :

   

โทรศัพท์ :

E-Mail :


ขั้นตอนการสมัคร

 • 1.ลงทะเบียนในเว็บไซต์
 • 2.Download ใบสมัครและกรอกข้อมูล
 • 3.ส่งเอกสารใบสมัครฉบับจริงมายัง กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ผู้ประสานงาน : นายยุทธนา สงนรินทร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 • หมายเหตุ:
  ร่างกำหนดการโครงการ
  โครงสร้างหลักสูตร ใบสมัคร  

  ที่

  ชื่อ - นามสกุล

  มหาวิทยาลัย

  คณะ

  หมายเหตุ

  1

  ศุภวัฒน์ สายพานิช

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  แพทย์แผนไทย

  โทรศัพท์ : 0837661819
  E-Mail : suphawat@scphpl.ac.th

  2

  นางสาวจันทร์จีรา บุญมา

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  สาขาการแพทย์แผนไทย

  โทรศัพท์ : 0857146464
  E-Mail : Chancheera2012@gmail.com

  3

  เพียงกมล สอนผึ้ง

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก

  การแพทย์แผนไทย

  โทรศัพท์ : 0905853091
  E-Mail : Wiw-p.s@hotmail.com

  4

  วิฑิตา สนศิริ

  Guangxi University

  Business School

  โทรศัพท์ : 0897082901
  E-Mail : wi_ex@hotmail.com

  5

  ลิขิต ใจดี

  มหาวิทยาลัยพะเยา

  สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0844356393
  E-Mail : Likhit205jaideephayao@gmail.com

  6

  ภาณุพงศ์ สอนคม

  นเรศวร

  วิศวกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0873619499
  E-Mail : panupongs@nu.ac.th

  7

  อาภรณ์ชนิศ แสงสังข์

  นเรศวร

  มนุษยศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0840552253
  E-Mail : apornchanit@yahoo.com

  8

  ภูริวรรณ วรานุสาสน์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  มนุษยศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0869773307
  E-Mail : puriwanw@gmail.com

  9

  ชนัญญา พวงทอง

  นเรศวร

  มนุษยศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0897028398
  E-Mail : p.chananya@gmail.com

  10

  สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร

  มหาวิทยาลัยพะเยา

  รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0958689506
  E-Mail : sukamon.mu@up.ac.th

  11

  ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  โทรศัพท์ : 0813799377
  E-Mail : chutiphon@psru.ac.th

  12

  ดร.ณวิญ เสริฐผล

  มหาวิทยาลัยพะเยา

  รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0971709791
  E-Mail : Nawin_serth@hotmail.com

  13

  นิรมล พรมนิล

  พะเยา

  วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

  โทรศัพท์ : 09 3715 9198
  E-Mail : Niramolpr@gmail.com

  14

  กัลย์กนิต พิสมยรมย์

  นเรศวร

  เกษตรศาสตร์ ฯ

  โทรศัพท์ : 0865855934
  E-Mail : kankanitp@nu.ac.th

  15

  ดร.วิชญ์ บุญรอด

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  มนุษยศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0804191335
  E-Mail : v.boonrod@gmail.com

  16

  นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

  ราชภัฏกำแพงเพชร

  วิทยาการจัดการ

  โทรศัพท์ : 0640083366
  E-Mail : phimkarnda.phd@gmail.com

  17

  รชต อยู่ยิ้ม

  นเรศวร

  สถาปัตยกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0866792476
  E-Mail : decimate_ohm@hotmail.com

  18

  ปกรณ์เกียรติ ธนาสุขะ

  นเรศวร

  วิทยาศาสตร์การแพทย์

  โทรศัพท์ : 0997459262
  E-Mail : Ingynnmay@gmail.com

  19

  ธารวิมล อินทชัย

  นเรศวร

  สหเวชศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0988303119
  E-Mail : tharnwimol@gmail.com

  20

  จิราธิวัฒน์ ศุขฺมวิริยกุล

  iSAB

  iSAB

  โทรศัพท์ : 0882804994
  E-Mail : Gie.chirathivat@gmail.com

  21

  กนกพร นุชนานนท์เทพ

  นเรศวร

  มนุษยศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0945462114
  E-Mail : kanokpornn@nu.ac.th

  22

  วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

  เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

  โทรศัพท์ : 0816027563
  E-Mail : Wirotliki@psru.ac.th

  23

  ชยาณัญ มณีวรรณ

  พะเยา

  รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0648132641
  E-Mail : chayanunm@gmail.com

  24

  พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร

  นเรศวร

  สาธารณสุขศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0892027777
  E-Mail : pattanawadee@gmail.com

  25

  รัฐภูมิ วรานุสาสน์

  นเรศวร

  วิศวกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0816414767
  E-Mail : rattapoomw@nu.ac.th

  26

  ภัคพงศ์ หอมเนียม

  นเรศวร

  วิศวกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0891104053
  E-Mail : phakphong@gmail.com

  27

  พรพิมล ขำเพชร

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  การจัดการ

  โทรศัพท์ : 0821694281
  E-Mail : Hondew@hotmail.com

  28

  จุฑามณี สามัคคีนิชย์

  นเรศวร

  สังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0836013378
  E-Mail : jutamanees@gmail.com

  29

  สุเมธ เหมะวัฒนะชัย

  นเรศวร

  วิศวกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0827798781
  E-Mail : sumeth@nu.ac.th

  30

  วรเดช ณ กรม

  นเรศวร

  BEC

  โทรศัพท์ : 0867894968
  E-Mail : woradechn@nu.ac.th

  31

  Pott Pongpaopattanakul

  Naresuan University

  Faculty of Allied Health Sciences

  โทรศัพท์ : 0899616005
  E-Mail : pottp@nu.ac.th

  32

  สัญญา เครือหงษ์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิทยาศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0982593259
  E-Mail : sanyak@nu.ac.th

  33

  แสงชัย มังกรทอง มังกรทอง

  นเรศวร

  วิศวกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0927751024
  E-Mail : sangchaim@hotmail.com

  34

  พุฒน์ ภาณุวณิชชากร

  นเรศวร

  BEC

  โทรศัพท์ : 0634914566
  E-Mail : putp@nu.ac.th

  35

  ทรงพล ชุมนุมวัฒน์

  นเรศวร

  BEC

  โทรศัพท์ : 0620308787
  E-Mail : songpolc@nu.ac.th

  36

  พิมสหรา ยาคล้าย

  นเรศวร

  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  โทรศัพท์ : 0966601668
  E-Mail : pimsaray@nu.ac.th

  37

  พิชย จำนงค์ประโคน

  นเรศวร

  วิทยาศาสตร์การแพทย์

  โทรศัพท์ : 0910786234
  E-Mail : Jumnong.pichaya@gmail.com

  38

  รองเดช ตั้ง​ตระการ​พงษ์​

  นเรศวร​

  วิทยาศาสตร์​

  โทรศัพท์ : 0816801468
  E-Mail : rongdejt@nu.ac.th

  39

  ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล

  นเรศวร

  วิทยาศาสตร์การแพทย์

  โทรศัพท์ : 0905596680
  E-Mail : charoenphon_6@hotmail.com

  40

  นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย

  นครพนม

  เกษตรและเทคโนโลยี

  โทรศัพท์ : 0801892099
  E-Mail : aomthip_k@npu.ac.th

  41

  นางสาววนิดา ถาปันแก้ว

  นครพนม

  เกษตรและเทคโนโลยี

  โทรศัพท์ : 084-686-1324
  E-Mail : wanida.eng29@gmail.com

  42

  วนิดา ถาปันแก้ว

  มหาวิทยาลัยนครพนม

  คณะเกษตรและเทคโนโลยี

  โทรศัพท์ : 0844092809
  E-Mail : wanida.eng29@gmail.com

  43

  นางสาวอันธิกา กันยานะ

  นเรศวร

  สหเวชศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0997680774
  E-Mail : 27619@ppk.ac.th

  44

  ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย

  นเรศวร

  วิทยาศาสตร์การแพทย์

  โทรศัพท์ : 0906951464
  E-Mail : achi.biopatho@gmail.com

  45

  ทิพาภรณ์ หอมดี

  นครพนม

  วิศวกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0819547100
  E-Mail : Tipaporn@npu.ac.th

  46

  กชกร เดชะคำภู

  นครพนม

  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0878586318
  E-Mail : Apiwat_beer@hotmail.com

  47

  ชโลมใจ เพ็ญศรี

  นเรศวร

  สหเวชศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0831674046
  E-Mail : chalomholic13@gmail.com

  48

  วราภรณ์ มามี

  นเรศวร

  สถาปัตยกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0868822005
  E-Mail : bedede@hotmail.com

  49

  นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์

  นครพนม

  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0823021918
  E-Mail : Jimlim66@hotmail.com

  50

  สุภาพร ไชยวงค์

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  -

  โทรศัพท์ : 088-2936585
  E-Mail : supaporn@scphpl.ac.th

  51

  รัชนี มหาชัยพงศ์กุล

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  สาธารณสุขชุมชน

  โทรศัพท์ : ‭086-660-9236‬
  E-Mail : ranee56@hotmail.com

  52

  พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

  ราชภัฏกำแพงเพชร

  วิทยาการจัดการ

  โทรศัพท์ : 0882797799
  E-Mail : ployphan.en@gmail.com

  53

  นางสาววันวิสาข์ หมื่นจง

  ราชภัฏเพชรบูรณ์

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0875231559
  E-Mail : wanwisa _t19@hotmail.com

  54

  กริชชัย ขาวจ้อย

  ราชภัฏเพชรบูรณ์

  วิทยาการจัดการ

  โทรศัพท์ : 0849130070
  E-Mail : kritchai.kh@hotmail.com

  55

  ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

  ราชภัฏพิบูลสงคราม

  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

  โทรศัพท์ : 0946349751
  E-Mail : Fugith@hotmail.com

  56

  นายธนวรรธน์ ท้าวนอก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  โทรศัพท์ : 0897591501
  E-Mail : thanawat.tao@pcru.ac.th

  57

  วรชัย ศรีเมือง

  ราชภัฏเพชรบูรณ์

  เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  โทรศัพท์ : 0828793226
  E-Mail : worachai.s@pcru.ac.th

  58

  เอ็ม สายคำหน่อ

  ราชภัฏเพชรบูรณ์

  วิทยาการจัดการ

  โทรศัพท์ : 0882827774
  E-Mail : comdvt@gmail.com

  59

  ลินดา อินทราลักษณ์

  นเรศวร

  สถาปัตยกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0906809480
  E-Mail : lindai@nu.ac.th

  60

  พีรวัฒน์ สุขเกษม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  โทรศัพท์ : 0862016863
  E-Mail : new_creed@hotmail.com

  61

  ชนัดดา ภูหงษ์ทอง

  นเรศวร

  ศึกษาศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0830308070
  E-Mail : chanaddap@nu.ac.th

  62

  นิติรัตน์ มีกาย

  วิทยาลัยการสารธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  แพทย์แผนไทย

  โทรศัพท์ : 0871992800
  E-Mail : nitirat@scphpl.ac.th

  63

  พลปรีชา ชิดบุรี

  นเรศวร

  เกษตรศาสตร์ฯ

  โทรศัพท์ : 0948297234
  E-Mail : polpreecha@hotmail.com

  64

  จิราพร พุกสุข

  นเรศวร

  วิศวกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 056964345
  E-Mail : pookjiraporn@yahoo.com

  65

  พัชราภรณ์ สุดชาฎา

  นเรศวร

  เภสัชศาสตร

  โทรศัพท์ : 0816883843
  E-Mail : Patcharaporns@nu.ac.th

  66

  กุลยาภัสร์ วุฒิจารี

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  เกษตรศาสตร์ฯ

  โทรศัพท์ : 0871786803
  E-Mail : kunlayaphatw@nu.ac.th

  67

  พิชญาภา รัตนทะนุกุล

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  การแพทย์แผนไทย

  โทรศัพท์ : 0948270609
  E-Mail : khunpitchayapa@gmail.com

  68

  ดร.สาทิพย์ เครือสูงเนิน

  นเรศวร

  มนุษยศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0992415564
  E-Mail : satipk@yahoo.com

  69

  ปณิชา เกศเกษมกุล

  นเรศวร

  วิทยาศาสตร์

  โทรศัพท์ : 082-9761962
  E-Mail : panichak@nu.ac.th

  70

  ดารารัตน์ คำเป็ง

  พะเยา

  รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0882610485
  E-Mail : Dararat.kh@up.ac.th

  71

  ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

  พะเยา

  รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 088-870-9550
  E-Mail : Chatthip.ch@up.ac.th

  72

  ปิยะวดี โรหิตารชุน

  พะเยา

  รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0954502415
  E-Mail : piyawadee.ro@up.ac.th

  73

  ณัฐฑรี สินธุนาวา

  พะเยา

  รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0815959801
  E-Mail : pongnatnick@gmail.com

  74

  ชัยรัตน์ เชยสวรรค์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  โทรศัพท์ : 0959208468
  E-Mail : chairatc@nu.ac.th

  75

  ชัยรัตน์ เชยสวรรค์

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  โทรศัพท์ : 0959208468
  E-Mail : chairatc@nu.ac.th

  76

  ขวัญชนก หมอกมืด

  นเรศวร

  สาธารณสุขศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0831665935
  E-Mail : khwanchanokm@hotmail.com

  77

  นภาพร ตุ้มทองคำ

  ราชภัฏเพชรบูรณ์

  เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  โทรศัพท์ : 0623594146
  E-Mail : jeab_na9@hotmail.com

  78

  ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

  พะเยา

  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  โทรศัพท์ : 0804068074
  E-Mail : chatkaew.ch@up.ac.th

  79

  ฉัตรแก้ว ชัยลือชา

  พะเยา

  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  โทรศัพท์ : 0804068074
  E-Mail : chatkaew.ch@up.ac.th

  80

  ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์

  นเรศวร

  วิศวกรรมศาสตร์

  โทรศัพท์ : 0817351622
  E-Mail : sarawutw@nu.ac.th