กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขั้นตอนการสมัคร

  1. 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์(ข้างล่างนี้)

  2. 2. กรอกใบสมัคร Download

  3. 3. Scan ใบสมัครส่งมาทาง อีเมลล์ yuttanas@nu.ac.th (ส่งฉบับจริงตามมาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561)

  4. 4. รอการประกาศผลการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

  5. 5. เข้าร่วมอบรม 4-8 มิ.ย. 61

ชื่อ :

นามสกุล :

มหาวิทยาลัย :

คณะ :

โทรศัพท์ :

E-Mail :


หมายเหตุ: ร่างกำหนดการโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6


ส่งงานกลุ่มที่อีเมล์:yuttanas@nu.ac.th ครับ

วัน เดือน ปี

เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

วิทยากร

ชั่วโมง

๔ มิ.ย. ๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร

 

 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view
Slide เพิ่มเติม

รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ

 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ ตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก


ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม

รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การสังเคราะห์วรรณกรรม

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

๕ มิ.ย. ๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันแรก และแนะนำตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (ต่อ)

ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่างรายงาน
ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์

รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นำเสนอภาคปฏิบัติ ๑ และภาคปฏิบัติ ๒

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ
์รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

 

๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

๖ มิ.ย. ๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สอง แนะนำตัวผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Slide เพิ่มเติม

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ
์ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์

๗ มิ.ย. ๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สาม และเลือกประธานรุ่นของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย)

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ

 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคทฤษฎี หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

 

๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

๘ มิ.ย. ๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

Home Room (ทบทวนประเด็นสำคัญของเนื้อหาการวิจัยที่อบรมในวันที่สี่ และแนะนำประเด็นสำคัญในการรับวุฒิบัตร)

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ

 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ
์ดร.ยุพา กูลประดิษฐ์
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ภาคปฏิบัติ บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม

 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

พิธีปิด สรุปประเมินผล และรับวุฒิบัตร