กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019


ขอปิดรับสมัคร

ร่างกำหนดการ

กองการวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการแจ้ง link ให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทาง Email เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมไม่ได้รับ Email สามารถติดต่อผ่าน line ของกองการวิจัยและนวัตกรรม
ที่

ชื่อ - นามสกุล

มหาวิทยาลัย

คณะ/หน่วยงาน

E-Mail

1

นางสาววิลาวัณย์ พร้อมพรม

มหาสารคาม

ภาควิชาชีววิทยา /คณะวิทยาศาสตร์

wipromprom@gmail.com

2

จุฑาพร สันตยากร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สังคมศาสตร์

chuthaporns@nu.ac.th

3

ดร.วราภรณ์ เชิดชู

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

Ann.gas.cu@gmail.com

4

ผศ.เดชา ศรีคงเมือง

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

Sdecha@gmail.com

5

อรรควร มหัทธนตระกูล

นเรศวร

แพทยศาสตร์

Akawornm@nu.ac.th

6

ภิสันติ์ ตินะคัต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยนานาชาติ

phisuntt@nu.ac.th

7

ศรัญญา เนียมฉาย

รามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ

Saranyaa.niemchai@gmail.com

8

นางสาวกัญญ์ปภัส บุญช่วย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

kanpapat.boo@gmail.com

9

ดวงดาว จันทร์เนย

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

duangdaoc@nu.ac.th

10

กนกวรรณ เดมีย์กุล

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

khwan_cp@hotmail.com

11

วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

นเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์

wandeew@nu.ac.th

12

ดร.อัมราภรณ์ ภู่ระย้า

นเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์

amarapornp@nu.ac.th

13

วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

wipharatc@nu.ac.th

14

สถิรพร เชาวน์ชัย

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

krusathi@hotmail.com

15

นายภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร

แม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

wichian.sit@mfu.ac.th

16

จอมชัย คงมณีกาญจน์

นเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Comchaik58@nu.ac.th

17

ดร.ไตรมาศ พูลผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

สถาบันวิจัย และพัฒนา

trimas@vru.ac.th

18

ชาญณวุฒ ไชยรักษา

นเรศวร

สังคมศาสตร์

channawootc@nu.ac.th

19

ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

piyaphong.yong@vru.ac.th

20

ดร. ถกลรัตน์ ทักษิมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

takunrat@vru.ac.th

21

อุษา พัดเกตุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์

usapadgate@gmail.com

22

ภาคภูมิ สุขเจริญ

ม.นเรศวร

มนุษยศาสตร์

Pakpooms@nu.ac.th

23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์​ มหามนตรี

นเรศวร

ภาควิชาภาษาไทย​ คณะมนุษยศาสตร์​

kunjaejai@yahoo.com

24

วรรณชัย ชาแท่น

มหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์

wannachaichatan@gmail.com

25

มาณิกา เพชรรัตน์

นเรศวร

พยาบาลศาสตร์

manikap@nu.ac.th

26

นายรุจิภาส บุญสำเร็จ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

rujipas.b@gmail.com

27

พัฒน์ธีรา พันธราธร

รังสิต

วิทการท่องเที่ยวและการบริการ

Patteera.p@rsu.ac.th

28

สถิรา มะลาสิน

ศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ

sathira@ms.su.ac.th

29

พนิดา จงสุขสมสกุล

นเรศวร

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

pinitta@gmail.com

30

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

s_tipparat@hotmail.com

31

ภูฟ้า เสวกพันธ์

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

pu.fa@hotmail.com

32

ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร

สุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปศาสตร์

Punnatree_pat@hotmail.com

33

นายเจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ninjar_17ar2@hotmail.com

34

วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะวิทยาการจัดการ

vongvipha_t@hotmail.com

35

ดวงกมล สุขมงคล

วิทยาลัยดุสิตธานี

การจัดการโรงแรม

duangkamol.su13@gmail.com

36

พัลลพ หามะลิ

มหาวิทราชมงคลพระนคร

ศิลปศาสตร์

Panlop.h@rmutp.ac.th

37

ธนภัทร ศิริกุลวัฒนา

ศิลปากร

วิทยาการจัดการ

Tanaphat.sirikulvad@gmail.com

38

พอพิมพ์ ตันติอธิมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศิลปศาสตร์

ht.porpim@gmail.com

39

ภัทราพร ทิพย์มงคล

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

putipmonkorn@hotmail.com

40

ผศ.ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

warapornkas@nu.ac.th

41

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

teeerapath@g.swu.ac.th

42

พิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์

เกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

phichaya.pr@gmail.com

43

รัชนีกร แรงขิง

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานวิจัยและบริการวิชาการ

rangking_r@hotmail.com

44

นายศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

suppachaic@rmutl.ac.th

45

ลัดดาวัลย์ ชูทอง

มทร.ธัญบุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

laddawan_c@rmutt.ac.th

46

หนึ่งฤทัย นิลศรี

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

nungruthaini@nu.ac.th

47

ระชา เดชชาญชัยวงศ์

สงขลานครินทร์

วิศวกรรมศาสตร์

racha.d@psu.ac.th

48

Watanyoo Bootsri

Ubonratchathani​ poly technical college

Electrical​ power

Namo2552ok@gmail.com

49

ชื่นจิตร กองแก้ว

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

chuenjidk@nu.ac.th

50

ดร.ชาณิดา พิทยานนท์

สยาม

วิศวกรรมศาสตร์

drchanidap@gmail.com

51

ดร.ภาวัช วิจารัตน์

นเรศวร

เกษตรศาสตร์

parwatw@nu.ac.th

52

ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน

นเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

saisirim@nu.ac.th

53

ปาจรีย์ มงคล

พะเยา

เภสัชศาสตร์

pajaree.mo@up.ac.th

54

อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ

แม่โจ้ เชียงใหม่

สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

arunroj@gmaejo.mju.ac.th

55

เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

kasamsuku@nu.ac.th

56

ผศ.ธารีทิพย์ ทากิ

ธุรกิจบัณฑิตย์

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

thareethip.tak@dpu.ac.th

57

ผศ.ชุดาณัฎฐ์ สุดทองคง

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Medicalmedia01@gmail.com

58

สุริยา โชคเพิ่มพูน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน​ วิทยาเขตสกลนคร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

suriya.co@rmuti.ac.th

59

สุภาวดี ทับกล่ำ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

supawadee@nurse.tu.ac.th

60

ขวัญดาว มูลหล้า

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

khundawm.wemedlab@gmail.com

61

นายธนัณชัย สิงห์มาตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยาการจัดการ

tananchai_999@hotmail.com

62

ผศ.ดร.รัตติยา ซังชาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

rattiya.s@pkru.ac.th

63

เอนก ธนก้องกิจกุล

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

anake.wemedlab@gmail.com

64

เรณู วิริยะประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการวิจัยหลอดเก็บเลือด คณะสหเวชศาสตร์

renuw103@gmail.com

65

ผศ.เกียรติชัย รักษาชาติ

ศรีนครินทรวิโรฒ

วิศวกรรมศาสตร์

Kiattich2556@gmail..com

66

นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ

ศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

thaiwest.su@gmail.com

67

กฤติยา รุจิโชค

ราชภัฎนครปฐม

วิทยาการจัดการ

kkritiyaya2014@gmail.com

68

ดร.ติณณภพ แพงผม

มหิดล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

tinnapob.phe@mahidol.edu

69

ชัชวาล วงค์สารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

chutchavarn.wo@gmail.com

70

รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ​ อนุรักษ์​ปรีดา​

มหิดล​

สถาบัน​ชีววิทยา​ศาสตร์​โมเลกุล​

panat.anu@mahidol.edu​

71

อรรถพล เทียนทอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

tiantong_a@su.ac.th

72

วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล

มทร.รัตนโกสินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

wisit.lee@rmutr.ac.th

73

นายปราโมชย์ เลิศขามป้อม

-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

owenmind@gmail.com

74

ผศ.สุปราณี แตงวงษ์

คริสเตียน

พยาบาลศาสตร์

supraneet2512@gmail.com

75

ฝนทิพย์ จินันทุยา

พะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

fontip.ji@up.ac.th

76

กนกทิพย์ เพชรรัตน์

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

kanoktip.pe@up.ac.th

77

อาคม ปาสีโล

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ช่างยนต์

arkom_leo@hotmail.com

78

มนตรี วงษ์รักษ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

คณะศิลปศาสตร์

montri.tnsu@gmail.com

79

อรอุษา สุวรรณประเทศ

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

onusas@nu.ac.th

80

Miss Hai Van Trinh

NARESUAN

มนุษย์ศาสตร์

trinhv@nu.ac.th

81

วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ศิลปศาสตร์

iamoaa@live.com

82

ปิยนุช ใจแก้ว

ศรีนครินทรวิโรฒ

วิศวกรรมศาสตร์

piyanuchj@g.swu.ac.th

83

ณภัทร สำราญราษฎร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

napat.s@live.ku.th

84

ศิรินภา ทองคำฟู

การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ศิลปศาสตร์

Sirinapa_nemo@hotmail.com

85

กมล ไม้กร่าง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

maikrang@hotmail.com

86

ธเนศ สอนดา

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

thanets@nu.ac.th

87

พรหมพิสิฐ พันธ์จ้นทร์

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

phromphanchan@gmail.com

88

นายแสวง ทวีคูณ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพ

คณะศึกษาศาสตร์

Sawaengipebk@yahoo.com

89

ณัฐพงศ์ สัมปหังสิต

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ศิลปศาสตร์

nattapong_tnsu@hotmail.com

90

หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

นิเทศศาสตร์

harutai_p@hotmail.com

91

รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

dr.noon@rmutl.ac.th

92

ศิริพร เดชะศิลารักษ์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

dsiriporn@hotmail.com

93

พิริยาภรณ์ เลขธรากร

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

piriyapornl@nu.ac.th

94

สมพร วงษ์เพ็ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

somporn_v@rmutt.ac.th

95

นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

anyarat_p@rmutt.ac.th

96

สุรวิชญ์ รุ่งสว่าง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก

สหเวชศาสตร์

Surawit.r@scphpl.ac.th

97

ดาวรุ่ง คำวงศ์

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

daoroong.k@scphpl.ac.th

98

อมร ธนาชัยกำจร

นเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์

morn29morn@gmail.com

99

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

สุโขทัยธรรมาธิราช

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา

kemmanat.min@hotmail.com

100

นางสาวนพวรรณ วัชรพุทธ

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

nobpawanw@nu.ac.th

101

พัทธนันท์ บุตรฉุย

สุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

patthananb@hotmail.com

102

อนุสรา สีหนาท

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

anusara.sii@outlook.com

103

ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

คริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์

netchanoks@christian.ac.th

104

นางสาวอุษา ตันทพงษ์

มหาวิทยาลัยคริสเตีบน

คณะพยาบาลศาสตร์

usatanpong@hotmail.com

105

พิมพ์ประภา พาลพ่าย

สุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

pimprapa.pha@stou.ac.th

106

Waewalee Waewchimplee

Nakhon Ratchasima Rajabhat uni

Graduate school

Aj.waew@nrru.ac.th

107

จุฑาทิพย์ นมะหุต

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

Jutatipn@nu.ac.th

108

นางสาวชุลีพร ประทีป ณ ถลาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา

chuleeporn.p@phuket.psu.ac.th

109

ผศ. ดร. พิม เดอะ ยง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา

pim.dj@phuket.psu.ac.th

110

นางวราพร โตญาติมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา

varaporn.to@phuket.psu.ac.th

111

ธิษณะ จงเจษฎ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิทยาลัยการฝึกกัดครู

Chongchet_t@hotmail.com

112

ธนิดา ศุภรังสรรค์

ราชภัฏพระนคร

วิทยาการจัดการ

yuitanida@gmail.com

113

อนุสรณ์ โพธิ์แก่นแก้ว

ธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

anusorn.pho@dpu.ac.th

114

ดร.นงนภัส วงษ์จันทร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์

nw.bangkok@gmail.com

115

เทอดไทย สารพิชญ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่2

therdthai_s@hotmail.com

116

ณัชชา ตัมพวิบูลย์

เทคโนโลยีสุรนารี

การจัดการการบิน

nutcha.tum@gmail.com

117

รุ่งทิวา สุดา

ศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี

บริหารธุรกิจ

rungtiwasuda@hotmail.com

118

ลักษณา รมยะสมิต

มหาวิทยาราชภัฏธนบุรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

lucktoon@hotmail.com

119

เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

nerisa.c@rmutp.ac.th

120

กุลิสรา เผ่าพันธ์

ราชภัฎพระนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

paopank25@gmail.com

121

วรนุช แจ้งาสว่าง

ราชๅภัฏพระนคร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

wornj@yahoio.com

122

อาจารย์ ดร. นงศิรนารถ กุศลวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

k.nongsiranart@gmail.com

123

มยุเรศ ตนะวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิทยาการจัดการ

Mayuret.t@pkru.ac.th

124

ฮาริส อันนันหนับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิทยาการจัดการ

Haris.a@pkru.ac.th

125

ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะวิทยาการจัดการ

soonsan.n@gmail.com

126

นิษฐา หรุ่นเกษม

ราชภัฏพระนคร

วิทยาการจัดการ

nitta@pnru.ac.th

127

พัชรธร จินดาวงษ์

หจก.กรีน​ มิราเคิล

เอกชน

gmgreen6556@gmail.com

128

ดร.ธนพร หอมละออ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

tungna_r@hotmail.com

129

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิทยาการจัดการ

jirawat.t@pkru.ac.th

130

ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

natthawutch@nu.ac.th

131

นางสาวจุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์

ราชภัฏภูเก็ต

วิทยาการจัดการ

Jureerut.w@pkru.ac.th

132

ณิชชา โชคพิทักษ์กุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์

nitchafatface@gmail.com

133

วรินท์น่า สิริพุทธิรักษ์

ราชภัฏพระนคร

วืทยาการจัดการ

varinnar@gmail.com

134

วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

voralux.vo@vru.ac.th

135

ผศ.ดร.อิทธิพล พวงเพชร

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ittiponnu47@gmail.com

136

จตุพร เกิดพิบูลย์

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

jatupornk@nu.ac.th

137

ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์

ราชภัฏพระนคร

วิทยาการจัดการ

nathanan@pnru.ac.th

138

กรกช ขันธบุญ

สุโขทัยธรรมาธิราช

นิทศศาสตร์

ajkorrakoch@gmail.com

139

มานะศักดิ์ ภมรมาลีรัตน์

เทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนโลยีสังคม/เทคโนโลยีการจัดการ

manasak@sut.ac.th

140

ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

ornjiraa@hotmail.com

141

กุลธิดา ศรีวิเชียร

นเรศวร

สังคมศาสตร์

ksriwichian@yahoo.com

142

ปิยภา แดงเดช

ศรีปทุม ชลบุรี

บริหารธุรกิจ

dr.piyapa2535"gmail.com

143

ดร.ปิยนันท์ กั่วพานิช

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนวชิรานุกูล

kulpanid@gmail.com

144

ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

junya_28@hotmail.com

145

บุณฑริกา นันทา

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

bnuntha@hotmail.com

146

อโณทัย งามวิชัยกิจ

สุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาการจัดการ

anothai.ne@gmail.com

147

วนาลัย วิริยะสุธี

สุโขทัยธรรมาธิราช

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

wanalai_v@hotmail.com

148

พเยีย เสงี่ยมวิบูล

มสธ

วจ

payear.san@stou.ac.th

149

ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

puy_1980@hotmail.com

150

ผศ.ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

songlak.sak@stou.ac.th

151

สุณัฐชา เผ่าพงษ์ศิลป์

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

sunutcha.pj@gmail.com, sunutcha.san@stou.ac.th

152

จิราพร ว่องไววิริยะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

Jiraporn.won@stou.ac.th

153

อาทิตยา จิตจำนงค์

ราชภัฏภูเก็ต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

atitaya9jitt@gmail.com

154

ปภาวัลย์ สุทประสิทธิ์

สุโธรรมมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

Pabhawan.sut@stou.ac.th

155

จำเนียร ราชแพทยาคม

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

chamnian.raj@stou.ac.th

156

รสิกา อังกูร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา

rasikaangkura@gmail.com

157

ราณี อิสิชัยกุล

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ranee.esi@stou.ac.th

158

ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์

สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

วิทยาการจัดการ

Dr.supunyada@gmail.com

159

นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์

สุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา

palmme.nil@gmail.com

160

นฤบดี วรรธนาคม

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

narubodee.wat@stou.ac.th

161

รองศาสตราจารย์ ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์

สุโขทัยธรรมาธิราช

นิเทศศาสตร์

kamolratchim@gmail.com

162

นางสาวดวงกมล คงเพ็ชร์

สุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา

ccdkm.pui@gmail.com

163

นายวงศา เหล่าวรวิทย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

vongsa.lao@dpu.ac.th

164

ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

wsilparcha@gmail.com

165

ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิทยาการจัดการ

bomblinux@hotmail.com

166

ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

thanyarus.was@stou.ac.th

167

ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

สุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

khajitpan.mak@stou.ac.th

168

เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

tejtasin.phi@stou.ac.th

169

ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Nuttaporn.hen@stou.ac.th

170

นาย ภูกิจ คงเปี่ยม

ราชภัฏธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

phukit.k@dru.ac.th

171

นายมนตรี ชะฏาแก้ว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

montri.cha@stou.ac.th

172

ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Nattaset.Mhu@stou.ac.th

173

ศรชัย สินสุวรรณ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

sornchai.sin@stou.ac.th

174

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

ราชภัฏภูเก็ต

คณะวิทยาการจัดการ

Vatcharawadee.n@pkru.ac.th.ac.th

175

ศรันย์ นาคถนอม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

Sarun.nak@stou.ac.th

176

สุภาวดี ธีรธรรมากร

สุโขทัยธรรมาธิราข

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Supawadee.the@stou.ac.th

177

อำพล ขำวิลัย

มหาวิทยาลัยเกริก

บริหารธุรกิจ

Yass33_bkk@hormail.com

178

ธเนศ เกตุทอง

ราชภัฏธนบุรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

thanet.k@dru.ac.th

179

วรเศรษฐ์ อุดมสิน

มทร.ตะวันออก

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

warrasade@yahoo.com

180

วัชรา เปียทอง

ศรีปทุม

บัญชี

wcrd2508@hotmail.com

181

สิรภพ วงศ์ลภัส

รามคำแหง

บริหารธุรกิจ

siraphob.wl@gmail.com

182

นายสมหวัง กองใจ

ศรีปทุม

นิติศาสตร์

Mr.Hope1961@gmail.com

183

รณธิชัย สวัสดิ์

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

rontichais63@nu.ac.th

184

พิมผกา ประเสริฐศิลป์

สุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Pimpaka.pra@stou.ac.th

185

นางสาวพรประภา จันทร์เม้า

พะเยา

วิทยาลัยการศึกษา

ponprapa.jan@gmail.com

186

ราชการ สังขวดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์

ratchakans@nu.ac.th

187

กัญณิภา ทัศนภักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

kannipal@nu.ac.th

188

จินตนา ว่องวิกย์การ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

jintanaw@nu.ac.th

189

ธานี จงยัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

thanee.j@nrru.ac.th

190

ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์

นเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Siriwatk@nu.ac.th

191

กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะวิทยาการจัดการ

Kanyapat.p@pkru.ac.th

192

สุภิชาติ เจนจิระปัญญา

-

-

supichart.j@gmail.com

193

นางสาวปัญนิษา จำรัสธนเดช

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มนุษยศาสตร์

Ning4811@gmail.com

194

นายวรชาติ กิจเรณู

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

worachatk@gmail.com

195

ผศ.อาคม ทองโปร่ง

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

arkomt@nu.ac.th

196

ดร.สายรุ้ง บุบผาพันธ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุศาสตร์

Sairoong.bub@mcu.ac.th

197

รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ครุศาสตร์

Kuru.2007@hotmail.com

198

ขวัญทิวา โฉมแดง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต

kwantivac@nu.ac.th

199

สุนันทา ดาราศร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มนุษย์ศาสตร์

supisarad@yahoo.com

200

ผศ.ดร.ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บริหารธุรกิจ

tanyasup@pim.ac.th

201

ดร.อภิษฎาข์ ศรีเครือดง

เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

คณะศิลปศาสตร์

poreapisada56@gmail.com

202

รศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์

siriwatmcu@gmail.com

203

ผศ.ดร.รังสรรค์ เจรญสุข

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

rangsunc@nu.ac.th

204

ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริหารธุรกิจ

piyawat.wathin@gmail.com

205

สุทธีพร มูลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรช

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

sutteeporn@yahoo.com

206

อรอง จันทร์ประสาทสุข

บูรพา

วิทยาศาสตร์

on_ong@buu.ac.th

207

นายประยูร สุยะใจ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

prayun45@gmail.com

208

พรณิศา แสนบุญส่ง

มสธ.

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

khanitthasanboonsong@gmail.com

209

ฉัตรชัชชญาน์ โชติชญาณ์พงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

chot.chaya@gmail.com

210

ภูษิตา คู่ชัยภูมิ

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

pusita.ku@rmuti.ac.th

211

วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา

เกษมบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

wongchayapote.pro@kbu.ac.th

212

นางสาว​ ณหฤทัย นฤมานโภคิน

เกษมบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

nahareuthai.nar@kbu.ac.th

213

ดร.สุมิตรา ยาประดิษฐ์

เกริก

ศิลปศาสตร์

drnannie06@gmail.com

214

นางสาวศ​ิ​ริน​ทิพย์ กุลจิตรตรี

มหาวิทยาลัย​เกริก​

คณะบริหาร​ธุรกิจ​

skuljittree@gmail.com

215

ดร.ณัฐณกรณ์ คำแฝง

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะศิลปศาสตร์

Dr.Natnakorn@gmail.com

216

ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์

เกริก

คณะศิลปศาสตร์

suprakong1@gmail.com

217

มงคล กลั่นทรัพย์

นเรศวร

สำนักงานอธิการบดี

Mongkonk@nu.ac.th

218

กันทิมา คงสถิตสุวรรณ

สยาม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Kanthima.kon@siam.edu

219

กัลยา บุญหล้า

นเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์

kanlayab@nu.ac.th

220

ธิติยา บงกชเพชร

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

thitiyab@nu.ac.th

221

ดร.อภืนันต์ อันทวีสิน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะสหวืทยาการ

Apinun_un@hotmail.com

222

อาจารย์บวรรัตน์ ลาวัณย์เลิศสกุล

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศิลปศาสตร์

bowornratl@gmail.com

223

นางสาวอุบลรัตน์ อ่วมด้วง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะศิลปศาสตร์

Ubonrat_nid@hotmail.com

224

ผศ.ดร.แพรว​พรรณ​ สุวรรณ​กิจ​

นเรศวร​

สหเว​ชศาสตร์​

prawpuns@hotmail.com

225

ผศ.ดร.ระชานนท์ ทวีผล

ศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ

mr.bozo@msn.com

226

ยุพิน ภูพวก

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

yupinp@nu.ac.th

227

นส.ชุลีกร ขวัญชัยนนท์

บูรพา

คณะแพทย์แผนไทยฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

chuleeko@go.buu.ac.th

228

เชิดชาย แซ่ฮ่วน

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

choedchai1@hotmail.com

229

อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

puanucha@windowslive.com

230

กาญจนา จิตติพร

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

kanjanaj@nu.ac.th

231

รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

prinyam@nu.ac.th

232

อนันต์ชัย อยู่แก้ว

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

ananchaiu@nu.ac.th

233

ดร.นีรนุช เนื่องวัง

เวสเทิร์น

บัณฑิตวิทยาลัย

neeranuch_wtu@hotmail.com

234

รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์

นเรศวร

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

supapornk7@yahoo.com

235

คชา เชษฐบุตร

ราชภัฏอุดรธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

kacha.ch@udru.ac.th

236

มาณิกา เพชรรัตน์

นเรศวร

พยาบาลศาสตร์

manikap@nu.ac.th

237

นิรัช สุดสังข์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศืลปะและการออกแบบ

nirats@nu.ac.th

238

สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

supapornpun@nu.ac.th

239

ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

sirikarnk@nu.ac.th

240

สุรพงษ์​ วิริยะ

มหาวิทยา​ลัยเจ้าพระยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

surapong.w@cpu.ac.th

241

ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

piyananb@nu.ac.th

242

วรรณี ทองระย้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

wanta_cd@hotmail.com

243

นายปราโมชย์ เลิศขามป้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

owenmind@gmail.com

244

ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บริหารธุรกิจและการบัญชี

piyachat.t@sskru.ac.th

245

วิสาขะ อนันธวัช

วลัยลักษณ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

pvisaka@mail.wu.ac.th

246

ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง

นเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์

dumrongsakp@nu.ac.th

247

นันทิชา ตั้งโต

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

imestoey@gmail.com

248

วาสนา คำเมือง

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

wassanak62@nu.ac.th

249

กนกวรรณ จารัตน์

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

kanokwanj62@nu.ac.th

250

มหัทธนี ภิญโญ

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

mahattaneep@nu.a.cth

251

สรวิศ สอนสารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

sorawitsonsaree@gmail.com

252

ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

donyarit@psru.ac.th

253

เกียรติชัย บรรลุผลสกุล

ราชภัฏพิบูลสงคราม

เทคโนโลยีอุตสหากรรม

kiatchai@psru.ac.th

254

นายครรชิต สุขนาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจฯ

kanchitsook@hotmail.com

255

นางไอลดา สุขนาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจฯ

iladasook@gmail.com

256

นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

nanthman@nu.ac.th

257

ผศ.ดร.วัชนันท์ วงศ์เสนา

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

wachananw@nu.ac.th

258

วรดา แย้มนัดดา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มนุษยศาสตร์

sosinepp1408@gmail.com

259

เจนยุทธ ศรีหิรัญ

นเรศวร

สถาปัยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

kaijanyut@hotmail.com

260

ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์

นเรศวร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

rwongwat@yahoo.com