กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ลงทะเบียนเข้าร่วม workshop ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเต็มความจุของห้อง จึงขอปิดรับสมัคร (หากสามารถหาห้องที่มีความจุเพิ่มขึ้นได้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ) ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดทางเพจกองการวิจัยฯ ให้นักวิจัยได้รับฟังครับที่

ชื่อ - นามสกุล

มหาวิทยาลัย

คณะ

หมายเหตุ

กลุ่ม

กลุ่ม

1

สราวุธ สัตยากวี

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 087-710-3363
E-Mail : sarawutsat@nu.ac.th

อาหาร

2

อุทัย วิชัย

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 055963466
E-Mail : uthaiw@nu.ac.th

อาหาร

3

Filip Kielar

Naresuan

Science

โทรศัพท์ : 055963451
E-Mail : filipkielar@nu.ac.th

อาหาร

4

ขวัญชนก หมอกมืด

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 0831665935
E-Mail : Khwanchanokm@hotmail.com

อาหาร

5

นัฏติยา ใจจำนงค์

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 0990874242
E-Mail : n.chaichamnong@hotmail.com

อาหาร

6

บุษกร ชมเมือง

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 0871993585
E-Mail : u5208115@gmail.com

พลังงาน

7

จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ

นเรศวร

วิทยาศาตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0894610136
E-Mail : georginjor@hotmail.com

อาหาร

8

เมธวี ศรีคำมูล

ม.นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 055-964632
E-Mail : metaweesr@nu.ac.th

อาหาร

9

ลัคนา วงศ์สวัสดิ์

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 096-6693347
E-Mail : lakkanawong1970@gmail.com

พลังงาน

10

ผศ.ดร. พนิดา จงสุขสมสกุล

นเรศวร

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0833248998
E-Mail : pinitta@gmail.com

อาหาร

11

อภินันท์ ลิ้มมงคล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0868746799
E-Mail : apinunl@nu.ac.th

อาหาร

12

อนุสรณ์ วรสิงห์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0815342359
E-Mail : anusornv@yahoo.com

อาหาร

13

อนันต์ชัย อยู่แก้ว

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0878254115
E-Mail : ananchaiu@nu.ac.th

โลจิสติกส์

14

ขวัญชัย ไกรทอง

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0897911690
E-Mail : kwanchaik@nu.ac.th

พลังงาน

15

ตติยา เทพพิทักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0992699916
E-Mail : tatiyath@nu.ac.th

ท่องเที่ยว

16

ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0823413330
E-Mail : tawatchais@nu.ac.th

พลังงาน

17

ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0897683739
E-Mail : piyarats@nu.ac.th

อาหาร

18

สมชาย กฤตพลวิวัฒน์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0816754199
E-Mail : somchaikr@nu.ac.th

พลังงาน

19

มัทนี สงวนเสริมศรี

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0869339962
E-Mail : mathanees@nu.ac.th

อาหาร

20

อุกฤต สมัครสมาน

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0838353240
E-Mail : ukrits@nu.ac.th

พลังงาน

21

หนึ่งฤทัย สุพรม

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 055963468
E-Mail : nungruthais@nu.ac.th

อาหาร

22

รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0817853618
E-Mail : Krongkarnc@gmail.com

อาหาร

23

จักรกฤษณ์ จันทร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0617983993
E-Mail : aimmiehaha@gmail.com

พลังงาน

24

เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว

นเรศวร

บริหารธุรกิจฯ

โทรศัพท์ : 055964882
E-Mail : nuatips@nu.ac.th

ท่องเที่ยว

25

กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0819141994
E-Mail : krittayakan@hotmail.com

ท่องเที่ยว

26

ศิรินทิพย์ อินทรภาษิต

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 3650
E-Mail : sirintipi@nu.ac.th

อาหาร

27

กรกนก อิงคนินันท์

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0814817350
E-Mail : k_ingkaninan@yahoo.com

อาหาร

28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0956281555
E-Mail : sittipong107@gmail.com

พลังงาน

29

สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 055964223
E-Mail : somlakw@nu.ac.th

ท่องเที่ยว

30

รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0815557499
E-Mail : kraisakk@nu.ac.th

ท่องเที่ยว

31

ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 0918424094
E-Mail : Psk287@gmail.com

อาหาร

32

เมธา รัตนากรพิทักษ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 3464
E-Mail : methar@nu.ac.th

อาหาร

33

บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 3464
E-Mail : boonjirab@nu.ac.th

อาหาร

34

ดามรัศมน สุรางกูร

ม.นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 055964639
E-Mail : damratsamon@gmail.com

อาหาร

35

ธนพล เพ็ญรัตน์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0931344792
E-Mail : pomphenrat@gmail.com

อาหาร

36

สุภาวรรณ ศรีรัตนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0838772775
E-Mail : supawan.srirat@gmail.com

พลังงาน

37

วิณิตา ขำอินทร์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0968908928
E-Mail : V.khumin@gmail.com

พลังงาน

38

สายศิริ มีระเสร

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0898559551
E-Mail : saisirim@nu.ac.th

อาหาร

39

กุลภา โสรัตน์

นเรศวร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โทรศัพท์ : 0814871377
E-Mail : Kullapa.soratana@gmail.com

ท่องเที่ยว

40

นุชจิรา ดีแจ้ง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0941366269​
E-Mail : nuchjirad@nu.ac.th

อาหาร

41

ผศ.ดร.สมศักดิ์ โทจำปา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0801166060
E-Mail : somsakth@outlook.com

อาหาร

42

ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว

นเรศวร

วิทยาลัยพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0917789179
E-Mail : russamees@nu.ac.th

อาหาร

43

ศุภัตรา ประทุมชาติ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0867352154
E-Mail : supatraw@nu.ac.th

อาหาร

44

ศรารัตน์ มหาศรานนท์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0897089494
E-Mail : sararatm@nu.ac.th

อาหาร

45

ผศ.ดร.อรรถกร​ ทองทา

นเรศวร

วิทยาศาสตร์​

โทรศัพท์ : 0825075680​
E-Mail : atthakornt@nu.ac.th

พลังงาน

46

เจนยุทธ ศรีหิรัญ

นเรศวร

สถาปัตยกรรม

โทรศัพท์ : 0865143075
E-Mail : kaijanyut@hotmail.com

อาหาร

47

ผศ.ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 089-4612989
E-Mail : ptaveerat@hotmail.com

ท่องเที่ยว

48

สุดารัตน์ ชาติสุทธิ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 055963520
E-Mail : sudaratc@nu.ac.th

โลจิสติกส์

49

ทนงศักดิ์ โนไชยา

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0869234211
E-Mail : thanongsakno@nu.ac.th

พลังงาน

50

วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 3542
E-Mail : warapornr@nu.ac.th

พลังงาน

51

อรระวี คงสมบัติ

ม.นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 4654
E-Mail : Onraweek@nu.ac.th

อาหาร

52

ฉัตรพร หาระบุตร

นเรศวร

นิติศาสตร์

โทรศัพท์ : 0924132278
E-Mail : chattapornh@ nu.ac.th

พลังงาน

53

สุภาวดี พาหิระ

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 055961883
E-Mail : Supawadeep@nu.ac.th

อาหาร

54

Wanachat Chaiyasan

Naresuan University

AHS

โทรศัพท์ : 0845778899
E-Mail : wanachatch@nu.ac.th

อาหาร

55

ธวัช สุริวงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ

โทรศัพท์ : 0891474019
E-Mail : Tawats@nu.ac.th

พลังงาน

56

ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0897088080
E-Mail : nanthiman@nu.ac.th

พลังงาน

57

ศักดา สมกุล

นเรศวร

วิทยาลัยพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0852344991
E-Mail : sakdaso@nu.ac.th

พลังงาน

58

ดร.จตุภูมิ ภูมิบุญชู

นเรศวร

นิติศาสตร์

โทรศัพท์ : 0806652338
E-Mail : chatubhoomview@hotmail.com, chatubhoomb@nu.ac.th

อาหาร

59

wanthanee hanchang

Naresuan

Medical sciences

โทรศัพท์ : 0863509376
E-Mail : wanthanee_hanchang@hotmail.com

อาหาร

60

คเชนทร์ แดงอุดม

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 3508
E-Mail : kachaind@nu.ac.th

อาหาร