กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

เสวนาเรื่อง “ติดอาวุธพิชิตงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง AG๒๑๐๙ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ที่

ชื่อ - นามสกุล

มหาวิทยาลัย

คณะ

หมายเหตุ

1

พิมสหรา ยาคล้าย

นเรศวร

บริหารธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0966601668
E-Mail : Pimsaray@nu.ac.th

2

จารุวรรณ ฉัตรวิเชียร

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 3468
E-Mail : jaruwanc@nu.ac.th

3

สุทธิชาติ เกิดผล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0800300965
E-Mail : sutthichatk@nu.ac.th

4

ธีรพร กงบังเกิด

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0896442370
E-Mail : teerapornk@nu.ac.th

5

ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0814757722
E-Mail : natthiyak@nu.ac.th

6

มยุรี กระจายกลาง

นเรศวร

เกษตรฯ

โทรศัพท์ : 055962719
E-Mail : mayureek@nu.ac.th

7

นราวดี ชมภู

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 055964672
E-Mail : narawadeec@nu.ac.th

8

ผศ.ดร.รังสรรค์ เจริญสุข

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0910254858
E-Mail : rangsunc@nu.ac.th

9

ปวีนา น้อยทัพ

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 055962742
E-Mail : paweenan@nu.ac.th

10

สมร หิรัญประดิษฐกุล

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0894867895
E-Mail : samornh@hotmail.com

11

สิริลักษณ์ ชัยจำรัส

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 055963347
E-Mail : siriluxc@nu.ac.th

12

สิริลักษณ์ ชัยจำรัส

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 055963347
E-Mail : siriluxc@nu.ac.th

13

ร้อยโทพีรพงษ์ มีสมเพิ่ม

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0882107118
E-Mail : meesomperm.p@gmail.com